ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ VIRAL VIDEOS ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG MED CONSUME-LESS

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για τη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ VIRAL VIDEOS ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG MED CONSUME-LESS» του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, συνολικής αξίας 23.005,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, τη Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10:00 (έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης).
Ως λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών με φυσική παρουσία ορίζεται η Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 9:30, ενώ για τις προσφορές που αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσία ταχυμεταφορών, οι φάκελοι θα υποβάλλονται μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης, ήτοι την Πέμπτη 09 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 15:00. Όλες οι προσφορές θα πρέπει να λάβουν πρωτόκολλο από την αντίστοιχη Υπηρεσία του Δήμου.
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.
Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από τους αρμόδιους υπαλλήλους, καταβάλλοντας δεκαπέντε ευρώ (15€) για την αναπαραγωγή τους και στον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu, στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

 

Συνημμένα Έγγραφα

Ο Δήμαρχος
κ.α.α.
Βαθρακοκοίλης Νικόλαος
Αντιδήμαρχος
Νάξος, 30/12/2019
Απ. Πρωτ.: 24339

Σχόλια are closed.