ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ
(βάσει της υπ' αρίθμ. 200/2011 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σε συνδυασμό με την υπ' αρίθμ. 278/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου)
Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81 (ΦΕΚ 77Α΄/81), σε συνδυασμό με το άρθρο 194 του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» διακηρύσσει  δημόσια μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για τη μίσθωση κατάλληλου ακινήτου στην Δ.Κ. Χώρας να χρησιμοποιηθεί ως χώρος αθλοπαιδιών.

Διαβάστε τη διακήρυξη

Σχόλια are closed.