ΘΕΜΑ:       Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου

ΕΡΓΟ:              «Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Φιλωτίου Νάξου», νήσου Νάξου

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προτίθεται να προκηρύξει ανοιχτό διαγωνισμό με ηλεκτρονική διαδικασία για την εκτέλεση του έργου: «Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Φιλωτίου Νάξου» CPV έργου: 45214100-1, με συνολικό προϋπολογισμό  1.574.800,00 (με ΦΠΑ).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου, από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με κωδικό ΣΑ. 2019ΕΠ06710004, με ποσοστά συγχρηματοδότησης 50% από το Ε.Τ.Π.Α. και 50% από το Π.Δ.Ε.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Οικοδομικά για ποσό  987.113,28€ (2η και άνω)  και στην κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικά για ποσό  271.787,57€ (Α2 και άνω).

Παρακαλούμε για τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, άρθρο 221, παρ.10.

Σχόλια are closed.