Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προτίθεται να προκηρύξει ανοιχτό  διαγωνισμό με ηλεκτρονική διαδικασία για την εκτέλεση του έργου: «Ανακαίνιση- επισκευή Νηπιαγωγείου Δ.Κ. Αγ. Αρσενίου»  (CPV:45214210-5) με συνολικό προϋπολογισμό 206.000,01 € (με ΦΠΑ).

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  με κωδικό 2015ΕΠ5670002 Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Οικοδομικά με Α2 τάξης και άνω και στην κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικά A1 τάξης και άνω.

Παρακαλούμε για τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, άρθρο 221, παρ.10.

Σχόλια are closed.