Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ  ΓΗΠΕΔΟ  ΝΙΚΟΣ ΒΛΑΚΟΣ ΤΗΣ Τ. Κ. ΧΑΛΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ:      Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ  ΓΗΠΕΔΟ  ΝΙΚΟΣ ΒΛΑΚΟΣ ΤΗΣ Τ. Κ. ΧΑΛΚΕΙΟΥ

 

ΕΡΓΟ: του Δήμου  Νάξου  και  Μικρών Κυκλάδων»

Κ.Α. 15-7326.016

O   Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προτίθεται να προκηρύξει συνοπτικό     διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ  ΓΗΠΕΔΟ  ΝΙΚΟΣ ΒΛΑΚΟΣ ΤΗΣ Τ. Κ. ΧΑΛΚΕΙΟΥ  του Δήμου  Νάξου  και  Μικρών Κυκλάδων» (CPVS: 45236119-7    Εργασίες πισκευής γηπέδων
αθλητισμού με συνολικό προϋπολογισμό 45.759,87      €.

Το έργο είναι ενταγμένο στο  Τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2018   και χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ιδίων πόρων του Δήμου .

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ    Α1 και άνω  τάξης   .

Παρακαλούμε για τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, άρθρο 221, παρ.10.

Σχόλια are closed.