Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ    ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ

ΘΕΜΑ:           Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ    ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ

Κ.Α. 15-7326.016

O   Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προτίθεται να προκηρύξει συνοπτικό     διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ    ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ του Δήμου  Νάξου  και  Μικρών Κυκλάδων» (CPVS: 45262510-9   ΛΙΘΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
με συνολικό προϋπολογισμό  74.400,00  € συμπεριλαμβανομένου το Φ.Π.Α .

Το έργο είναι ενταγμένο στο  Τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2018   και χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ιδίων πόρων του Δήμου .

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ     Α1 και άνω  τάξης   .

Παρακαλούμε για τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, άρθρο 221, παρ.10.

Σχόλια are closed.