Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου

ΘΕΜΑ:        Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου

ΕΡΓΟ:  «Ανακατασκευή –επισκευή WC στο Δημοτικό Σχολείο Βίβλου Νάξου »

 K.Α.Ε. 071.9454β21

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προτίθεται να προκηρύξει ανοιχτό  διαγωνισμό με ηλεκτρονική διαδικασία για την εκτέλεση του έργου: «Ανακατασκευή –επισκευή WC στο Δημοτικό Σχολείο Βίβλου Νάξου»  (CPV:45214210-5) με συνολικό προϋπολογισμό 150.000,00 € (με ΦΠΑ).

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  με κωδικό 2015ΕΠ5670002

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Οικοδομικά με Α1 τάξης και άνω και στην κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικά A1 τάξης και άνω.

Σχόλια are closed.