Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση:       Χώρα Νάξου

Ταχ. Κωδ.:        84300

Πληροφορίες : Γ.ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ

Τηλ.:                   2285360153

Fax:                   2285023570

E-mail:               gman@naxos.gov.gr

Νάξος,   04 /12 /2019

Αρ. Πρωτ.: οικ.

 

ΠΡΟΣ:

1. Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων

Αναστάσεως 2 & Τσιγαντέ

Τ.Κ. 10191 Παπάγου – Αθήνα

E-mail: site-support@yme.gov.gr

2.  Δήμο Νάξου & Μ. Κυκλάδων

Γραφείο τεχνολογίας, πληροφορικής & επικοινωνιών

Ενταύθα

E-mail: iservos@naxos.gov.gr

 

ΘΕΜΑ:           Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Κ.Α. 10-7331.003

O   Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προτίθεται να προκηρύξει συνοπτικό     διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ   » (CPVS: 45300000-0    Εργασίες  κτιριακών εγκαταστάσεων    » με συνολικό προϋπολογισμό  23.585,49  € συμπεριλαμβανομένου το Φ.Π.Α .

Το έργο είναι ενταγμένο στο  Τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2019   και χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ιδίων πόρων του Δήμου .

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία  Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  & Α1 τάξης και άνω για έργα Η-Μ     .

Παρακαλούμε για τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, άρθρο 221, παρ.10.

Ο Προιστάμενος Δ.Τ.Υ.

Ζουγανέλης Εμμανουήλ

Αρχιτέκτων

 

 

 

Σχόλια are closed.