Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης έργου: Τσιμεντοστρώσεις εντός οικισμού Δ.Ε Κουφονησίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                             Νάξος, 13/12/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                       Αρ. Πρωτ.: οικ. 22962
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                          ΠΡΟΣ:
Τμήμα: κτιριακών Έργων, κοινοχρήστων χώρων & οδοποιίας                                                            1. Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου                                                                                                                              Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Ταχ. Κωδ.: 84300                                                                                                                                            Τ.Κ. 10191 Παπάγου – Αθήνα
Πληροφορίες: Ραβιόλου Α.                                                                                                                          E-mail: site-support@yme.gov.gr
Τηλ.: 2285360118                                                                                                                                           2. Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
Fax: 2285023570                                                                                                                                            Γραφείο τεχνολογίας, πληροφορικής & επικοινωνιών
E-mail: araviolou@naxos.gov.gr                                                                                                                  Ενταύθα
E-mail: iservos@naxos.gov.gr

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, άρθρο 221, παρ.10.
Σχετικό έργο: 1.Τσιμεντοστρώσεις εντός οικισμού Δ.Ε Κουφονησίων

Με το παρόν δημοσιοποιούνται τα στοιχεία του θέματος πριν την διενέργεια κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας του σχετικού συνοπτικού διαγωνισμού.
Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προτίθεται να προκηρύξει ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου:
1. Τσιμεντοστρώσεις εντός οικισμού Δ.Ε Κουφονησίων (CPV 45233120-) προϋπολογισμού 19.999,96€ για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
Το έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, έτους 2019, χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου και θα εκτελεστεί στην Κοινότητα Κουφονησίων.
Παρακαλούμε για τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα σας.

Συνημμένο αρχείο

Ο Διευθυντής Δ.Τ.Υ.

καα

Φυρογένης Απόστολος

Μηχανολόγος Μηχανικός

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
– Χ.Α.
– Φ.Ε.

Comments are closed.