Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης έργου: Κατασκευή Συνδέσεων Εσωτερικού Δικτύου Αποχέτευσης και επέκταση τμημάτων Παραλιακών Οικισμών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                   Νάξος, 13/12/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                              Αρ. Πρωτ.: οικ. 22959
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                ΠΡΟΣ:
Τμήμα: Υδραυλικών, Εγγειοβελτιωτικών & Ηλεκτρομηχανολογικών έργων                                        1. Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου                                                                                                                                      Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Ταχ. Κωδ.: 84300                                                                                                                                                    Τ.Κ. 10191 Παπάγου – Αθήνα
Πληροφορίες: Βασιλάκης Μάρκος                                                                                                                     E-mail: site-support@yme.gov.gr
Τηλ.: 2285360119                                                                                                                                                   2.Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
Fax: 2285023570                                                                                                                                                    Γραφείο τεχνολογίας, πληροφορικής & επικοινωνιών
E-mail: mvasilakis@naxos.gov.gr                                                                                                                        Ενταύθα: E-mail: iservos@naxos.gov.gr

 

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, άρθρο 221, παρ.10.
Σχετικό έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ»

Με το παρόν δημοσιοποιούνται τα στοιχεία του θέματος πριν την διενέργεια κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού.
Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προτίθεται να προκηρύξει ανοικτή διαδικασία με συνοπτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή Συνδέσεων Εσωτερικού Δικτύου Αποχέτευσης και επέκταση τμημάτων Παραλιακών Οικισμών» (CPV:45231300-8) με συνολικό προϋπολογισμό 59.998,34 €, για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.
Το έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, έτους 2019, χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου κα θα εκτελεστεί στους παραλιακούς οικισμού των Δ.Κ. Αγ. Αρσενίου, Τ.Κ. Βίβλου και Τ.Κ. Σαγκρίου της Δ.Ε. Νάξου του Δήμου.
Παρακαλούμε για τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα σας.

Ο Διευθυντής Δ.Τ.Υ.
κ.α.α.
Φυρογένης Απόστολος
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
-Χ.Α.
-Φ.Ε./Α14

Σχόλια are closed.