ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ΑΠ 7762/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα: Υδραυλικών, Εγγειοβελτιωτικών &
Ηλεκτρομηχανολογικών έργων
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κωδ.: 84300
Πληροφορίες: Βασιλάκης Μάρκος
Τηλ.: 2285360119
Fax: 2285023570
E-mail: mvasilakis@naxos.gov.gr
Νάξος, 22/5/2020
ΠΡΟΣ:
1. Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. 10191 Παπάγου – Αθήνα
E-mail: site-support@yme.gov.gr
2. Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο τεχνολογίας,
πληροφορικής & επικοινωνιών

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/16, άρθρο 221, παρ.10.
Σχετικό έργο: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΟΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ»
Με το παρόν δημοσιοποιούνται τα στοιχεία του θέματος πριν την διενέργεια
κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού.
Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προτίθεται να προκηρύξει ανοικτή διαδικασία
με συνοπτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ
ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΟΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» (CPV:45122000-8) με συνολικό προϋπολογισμό
59.915,62 €, για έργα κατηγορίας ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ.
Το έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, έτους 2020,
χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου και θα εκτελεστεί στη θέση «Τίμιος Σταυρός» της
κοινότητας Φιλοτίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Παρακαλούμε για τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα σας.
Ο Διευθυντής Δ.Τ.Υ.
κ.α.α.
Φυρογένης Απόστολος
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ

Σχόλια are closed.