Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, άρθρο 221, παρ.10.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                             AΠ 18315/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα: Υδραυλικών, Εγγειοβελτιωτικών &
Ηλεκτρομηχανολογικών έργων
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κωδ.: 84300
Πληροφορίες: Βασιλάκης Μάρκος
Τηλ.: 2285360119
Fax: 2285023570
E-mail: mvasilakis@naxos.gov.gr
ΠΡΟΣ:
1. Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. 10191 Παπάγου – Αθήνα
E-mail: site-support@yme.gov.gr
2. Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο τεχνολογίας,
πληροφορικής & επικοινωνιών
Ενταύθα

ΘΕΜΑ:       Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, άρθρο 221, παρ.10.

Σχετικό έργο:    «Αντικατάσταση παλαιού δικτύου ύδρευσης (αμιαντοσωλήνα) από δεξαμενή Αγίου Χρυσοστόμου έως Φαρμακείο Δέλλα Ρόκα και αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα του οδοστρώματος»
Με το παρόν δημοσιοποιούνται τα στοιχεία του θέματος πριν την διενέργεια κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού.

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προτίθεται να προκηρύξει ανοικτή διαδικασία με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου: «Αντικατάσταση παλαιού δικτύου ύδρευσης (αμιαντοσωλήνα) από δεξαμενή Αγίου Χρυσοστόμου έως Φαρμακείο Δέλλα Ρόκα και αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα του οδοστρώματος» (CPV:45231300-8) με συνολικό προϋπολογισμό 550.000,00 €, για έργα κατηγορίας Υδραυλικών έργων και Οδοποιίας.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, έτους 2020 και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΠΔΕ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & Νησιώτικης Πολιτική με κωδικό 2006ΣΕ33000000 «Υδροδότηση άνυδρων νησιών και έργα βελτίωσης υποδομών ύδρευσης των νησιών (π.κ. 1997ΣΕ03300002) της ΣΑΕ 330. και θα εκτελεστεί στη θέση «από δεξαμενή Αγίου Χρυσοστόμου έως Φαρμακείο Δέλλα Ρόκα, Χώρας» της κοινότητας Νάξου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε για τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα σας.

 

 

Ο Διευθυντής Δ.Τ.Υ.

κ.α.α.

Φυρογένης Απόστολος

Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ

Σχόλια are closed.