Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, άρθρο 221, παρ.10.

Σχετικό έργο:  1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Τ.Κ ΑΠΕΡΑΘΟΥ»

2.ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΕΙΟΥ Τ.Κ ΔΑΜΑΡΙΩΝΑ
Με το παρόν δημοσιοποιούνται τα στοιχεία του θέματος πριν την διενέργεια κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας των  σχετικών συνοπτικών  διαγωνισμών.

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προτίθεται να προκηρύξει ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση των έργων:

1.      Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων οικισμών Τ.Κ Απεράθου (CPV45431000-7) προϋπολογισμού 24.351,96€ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Υδραυλικά.

2.       Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Ανδρονίκειου Τ.Κ Δαμαριώνα (CPV45212300-9) προϋπολογισμού 13.770,70€ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Τα έργα είναι ενταγμένα στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, έτους 2017, χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου και θα εκτελεστούν το πρώτο στην  Τ.Κ. Απεράθου Νάξου και το δεύτερο στην Τ.Κ. Δαμαριώνα.

Παρακαλούμε για τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα σας.

Ο Διευθυντής Δ.Τ.Υ.

Ζουγανέλης Εμμανουήλ
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ

Σχόλια are closed.