ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα: κτιριακών Έργων, κοινοχρήστων χώρων & οδοποιίας

Ταχ. Δ/νση:      Χώρα Νάξου

Ταχ. Κωδ.:       84300

Πληροφορίες:   Φραγκίσκου Αικ.

Τηλ.:               2285360145

Fax:                2285023570

E-mail:             kfragkiskou@naxos.gov.gr

Νάξος, 22/12/2017

Αρ. Πρωτ.: οικ. 28839

ΘΕΜΑ:       Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, άρθρο 221, παρ.10.

Σχετικό έργο: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΝΑΞΟΥ
Με το παρόν δημοσιοποιούνται τα στοιχεία του θέματος πριν την διενέργεια κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας του σχετικού συνοπτικού διαγωνισμού.

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προτίθεται να προκηρύξει ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου:

Διαμορφώσεις χώρων στάθμευσης Δ.Ε. Νάξου (CPV 45223300-9) προϋπολογισμού: 25.062,43€ για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, έτους 2017, χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου και θα εκτελεστεί στην Δ.Κ. Νάξου.

Σχόλια are closed.