ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα: κτιριακών Έργων, κοινοχρήστων χώρων & οδοποιίας

Ταχ. Δ/νση:      Χώρα Νάξου

Ταχ. Κωδ.:       84300

Πληροφορίες:   Ραβιόλου Α.

Τηλ.:               2285360118

Fax:                2285023570

E-mail:             araviolou@naxos.gov.gr

Νάξος, 12/09/2018

Αρ. Πρωτ.: οικ.14952

ΠΡΟΣ:

1.  Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. 10191 Παπάγου – Αθήνα
E-mail: site-support@yme.gov.gr

2.  Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο τεχνολογίας, πληροφορικής & επικοινωνιών
Ενταύθα
E-mail: iservos@naxos.gov.gr

 

ΘΕΜΑ:       Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, άρθρο 221, παρ.10.

Σχετικό έργο:  1. «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ WC ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ»

Με το παρόν δημοσιοποιούνται τα στοιχεία του θέματος πριν την διενέργεια κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του σχετικού συνοπτικού   διαγωνισμού.

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προτίθεται να προκηρύξει ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του Έργου:

1.    «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ WC ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ» (CPV 45211100-0) προϋπολογισμού 69.996,83€ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, έτους 2018, χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου και θα εκτελεστεί στην  Δ.Κ. Χώρας .

Παρακαλούμε για τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα σας.

 

Ο Διευθυντής  Τ.Υ.
καα
Φυρογένης Απόστολος
Μηχανόλογος ΠΕ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

–               Χ.Α.

–               Φ.Ε.

Σχόλια are closed.