ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα: Υδραυλικών, Εγγειοβελτιωτικών & Ηλεκτρομηχανολογικών έργων

Ταχ. Δ/νση:            Χώρα Νάξου

Ταχ. Κωδ.:               84300

Πληροφορίες:       Φυρογένης Απ.

Τηλ.:                          2285360117

Fax:                            2285023570

E-mail:                      apofir@naxos.gov.gr

Νάξος, 5/11/2018

Αρ. Πρωτ.: οικ.18996

ΘΕΜΑ:           Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, άρθρο 221, παρ.10.

Σχετικό έργο:          «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΓΓΑΡΩΝ»

 

Με το παρόν δημοσιοποιούνται τα στοιχεία του θέματος πριν την διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού.

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προτίθεται να προκηρύξει ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση – Στεγανοποίηση Λιμνοδεξαμενής Εγγαρών» (CPV:45247200-2) με συνολικό προϋπολογισμό 670.000,00 €, για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ στην 1η τάξη και άνω.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, έτους 2018 και χρηματοδοτείται από το «Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020 (Εθνικοί Πόροι ΠΔΕ/ ΣΑ 367).

Παρακαλούμε για τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα σας.

 

Ο Διευθυντής Δ.Τ.Υ.
Ζουγανέλης Εμμανουήλ
Αρχιτέκτων

Σχόλια are closed.