ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα κτιριακών έργων, κοινόχρηστων χώρων & οδοποιίας

Ταχ. Δ/νση:            Χώρα Νάξου

Ταχ. Κωδ.:               84300

Πληροφορίες:       Φραγκίσκου Αικ.

Τηλ.:                          2285360145

Fax:                            2285023570

E-mail:                      kfragkiskou@naxos.gov.gr

 

Νάξος, 07/11/2018

Αρ. Πρωτ.: οικ. 19235

 

ΠΡΟΣ:

1.    Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. 10191 Παπάγου – Αθήνα
E-mail: site-support@yme.gov.gr

2.    Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο τεχνολογίας, πληροφορικής & επικοινωνιών
Ενταύθα
E-mail: iservos@naxos.gov.gr

 

ΘΕΜΑ:           Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, άρθρο 221, παρ.10.

Σχετικό έργο:          «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ»
Με το παρόν δημοσιοποιούνται τα στοιχεία του θέματος πριν την διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού.

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προτίθεται να προκηρύξει ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση Αγροτικής Οδού στη Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου» (CPV:45233123-7) με συνολικό προϋπολογισμό 240.000,00 €, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η πράξη έχει ενταχθεί στη Δράση 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Υπομέτρου 4.3 «στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», του Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» του ΠΠΑ 2014-2020.

Παρακαλούμε για τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα σας.

 

Ο Διευθυντής Δ.Τ.Υ.

Ζουγανέλης Εμμανουήλ

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

–               Χ.Α.

–               Φ.Ε.: ΑΑ.18.001/Α14 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Σχόλια are closed.