ΘΕΜΑ:       Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, άρθρο 221, παρ.10.

Σχετικό έργο:   «ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ (Παραγωγής Πόσιμου Νερού 300 m3/ημέρα)»
Με το παρόν δημοσιοποιούνται τα στοιχεία του θέματος πριν τη διενέργεια κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού.

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προτίθεται να προκηρύξει ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου: «Αφαλάτωση Ηρακλειάς (Παραγωγής Πόσιμου Νερού 300 m3/ημέρα)» (CPV:45231300-8) με συνολικό προϋπολογισμό 550.000,00 €, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ στην Α2 τάξη και άνω ή προκειμένου για αναβάθμιση ορίων ένωσης οικονομικών φορέων στην Α1 τάξη και άνω και κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ στην 1η τάξη και άνω ή προκειμένου για αναβάθμιση ορίων ένωσης οικονομικών φορέων στην Α2 τάξη.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» και θα εκτελεστεί στη θέση «Λιβάδι» της Δ.Κ. Ηρακλειάς του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε για τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα σας.

Ο Διευθυντής Δ.Τ.Υ.
Ζουγανέλης Εμμανουήλ
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ

Σχόλια are closed.