Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης έργων

Νάξος  14/12/2017

Αρ. Πρωτ.: 27972

Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, άρθρο 221, παρ.10.

Σχετικό έργα:   1.«Εργασίες διάστρωσης βιομηχανικού δαπέδου στον προαύλιο χώρο

Δημοτικού σχολείου Τσικαλαριού Τ.Κ  Χαλκείου»

2. «Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Απεράθου»

3. «Τσιμεντοστρώσεις εντός οικισμών Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε Νάξου»

4. «Ανακαίνιση Δημοτικών w.c χώρας Νάξου»

Με το παρόν δημοσιοποιούνται τα στοιχεία του θέματος πριν την διενέργεια κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού.

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προτίθεται να προκηρύξει ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση των  έργων:

1. «Εργασίες διάστρωσης βιομηχανικού δαπέδου στον προαύλιο χώρο

Δημοτικού Σχολείου Τσικαλαριού Τ.Κ Χαλκείου» (CPV:4542130-4) με συνολικό προϋπολογισμό 16.586,66 €, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

2. «Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Απεράθου» (cpv:45421100-5) με συνολικό προϋπολογισμό  15.871,03€, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

3. «Τσιμεντοστρώσεις εντός οικισμού Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε Νάξου» ( cpv: 45233120-6) με συνολικό προϋπολογισμό 58.597,55 €, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ .

4. «Ανακαίνιση Δημοτικών wc χώρας Νάξου» (cpv:45211100-0) με συνολικό προϋπολογισμό 69.996,83€ για έργα κατηγορίες, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

 

Τα έργα είναι ενταγμένα στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, έτους 2017, χρηματοδοτούνται από πόρους του Δήμου και θα εκτελεστούν κατά σειρά στην Τ.Κ Χαλκείου ,Τ.Κ Απεράθου και Δ.Κ Χώρας, Κινιδάρου, Μέλανες, Βίβλου και Σαγκρίου.

 

Παρακαλούμε για τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα σας.

Ο Διευθυντής Τ.Υ. καα

Σχόλια are closed.