ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κωδ.: 84300
Πληροφορίες: Φυρογένης Απ.
Τηλ.: 2285360117
Fax: 2285023570
E-mail: apofir@naxos.gov.gr
Νάξος, 7/12/2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 2Α του Ν. 3316/2005, όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ Α’ 209/21-09-2011) και όπως διατηρείται σε ισχύ σύμφωνα με την παρ. 1 εδάφιο 40 του άρθρου 377 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) ανακοινώνει ότι:
Έχει κατατεθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων η Μελέτη με τίτλο: «Περιφερειακό Ιατρείο Σχοινούσας», η οποία περιλαμβάνει τις κάτωθι κατηγορίες μελετών:

  • Αρχιτεκτονική Μελέτη (Οριστική),
  • Στατική Μελέτη (Οριστική),
  • Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη (Οριστική) και έχει εκδοθεί η με α/α πράξης 114831/8-5-20 Οικοδομική Άδεια.

Η ανωτέρω μελέτη εκπονήθηκε με δωρεά του κ. Κωνσταντίνου Μαρτίνου, σύμφωνα με την υπ αρ. 24638/31-12-19 επιστολή του, από τους μελετητές:

  • ΛΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ, Αρχιτέκτονας Μηχανικός (Α.Μ. ΤΕΕ:91339), για αρχιτεκτονικά,
  • ΑΡΒΑΝΙΤΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, Πολιτικός Μηχανικός (Α.Μ. ΤΕΕ: 96357) για τα στατικά,
  • ΜΠΑΡΤΣΑΚΟΥΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (Α.Μ. ΤΕΕ: 22490) για τα Ηλεκτρομηχανολογικά,
    χωρίς αντάλλαγμα από τον Δήμο και σύμφωνα με την υπ. αρ. 30/2020 απόφαση Ο.Ε., περί αποδοχής δωρεάς, (ΑΔΑ ΨΚΖΜΩΚΗ-ΥΘΕ).

Η μελέτη διατίθεται στα γραφεία της Υπηρεσίας: Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 84300, πληροφορίες κο Φυρογένη Απόστολο Μηχ. Μηχ. Π.Ε., τηλ. 22853 60117, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, προκειμένου να υποβάλουν τις σχετικές παρατηρήσεις τους, μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στις ιστοσελίδες του ΤΕΕ και του Δήμου https://e-naxos.eu. Επίσης θα δημοσιευθεί στον συνήθη τόπο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Αντ. Λιανός

 

Σχόλια are closed.