Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, άρθρο 221, παρ.10.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα: Υδραυλικών, Εγγειοβελτιωτικών &
Ηλεκτρομηχανολογικών έργων
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κωδ.: 84300
Πληροφορίες: Βασιλάκης Μ.
Τηλ.: 2285360119
Fax: 2285023570
E-mail: mvasilakis@naxos.gov.gr
Νάξος, 21/12/2020

ΠΡΟΣ:
ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
1. Χρήστες ΜηΜΕΔ
Ηλ. ταχυδρ.: araviolou@naxos.gov.gr gkalavros@naxos.gov.gr
2. Γραφείο τεχνολογίας, πληροφορικής & επικοινωνιών
Ηλ. ταχυδρ.: iservos@naxos.gov.gr giosid@naxos.gov.gr
ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16,
άρθρο 221, παρ.10.

Σχετικό έργο: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΗΣ ΚΟΡΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΟΤΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ»
Με το παρόν δημοσιοποιούνται τα στοιχεία του θέματος πριν την διενέργεια κλήρωσης για
τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού.
Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προτίθεται να προκηρύξει ανοικτή διαδικασία για την
εκτέλεση του έργου: «Αξιοποίηση γεωτρήσεων στις κοινότητες Μέσης, Κορώνου και Φιλοτίου
Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» (CPV:45231300-8) με συνολικό προϋπολογισμό 147.000,00 €,
για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ έργων ή στις κατηγορίες ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ έργων.
Το έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, έτους 2020, χρηματοδοτείται
από πόρους του Δήμου κα θα εκτελεστεί στις κοινότητες Μέσης, Κορώνου & Φιλοτίου του Δήμου.
Παρακαλούμε για τις κατ’ αρμοδιότητα ενέργειες για την ανάρτηση της παρούσας στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (www.ggde.gr) μέσω της διαδικτυακής
εφαρμογής Μη.Μ.Ε.Δ. και στην ιστοσελίδα του Δήμου (https://e-naxos.eu).

Comments are closed.