ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κωδ.: 84300
Πληροφορίες: Μαργαρίτη Κ.                    ΑΠ 309/2021
Τηλ.: 2285360120
Fax: 2285023570
E-mail: margki@naxos.gov.gr
ΠΡΟΣ:
ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
1. Χρήστες ΜηΜΕΔ Ηλ. ταχυδρ.: araviolou@naxos.gov.gr gkalavros@naxos.gov.gr
2. Γραφείο τεχνολογίας, πληροφορικής & επικοινωνιών Ηλ. ταχυδρ.: iservos@naxos.gov.gr giosid@naxos.gov.gr

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, άρθρο 221, παρ.10. Σχετικό έργο: «Διαμόρφωση χώρων για την κατασκευή Παιδικών Χαρών»
Με το παρόν δημοσιοποιούνται τα στοιχεία του θέματος πριν τη διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού.
Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προτίθεται να προκηρύξει ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου: «Διαμόρφωση χώρων για την κατασκευή Παιδικών Χαρών» (CPV: 45236210-5 «Εργασίες διάστρωσης παιδικής χαράς» με συνολικό προϋπολογισμό 231.880,00 €, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.
Το έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, έτους 2020, χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου και θα εκτελεστεί στις Κοινότητες του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Παρακαλούμε για τις κατ’ αρμοδιότητα ενέργειες για την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (www.ggde.gr) μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής Μη.Μ.Ε.Δ. και στην ιστοσελίδα του Δήμου (https://e-naxos.eu).

Ο Δήμαρχος

Comments are closed.