ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 14-01-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 102
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου ΠΡΟΣ: Τακτικά & Αναπληρωματικά Μέλη
Ταχ. Κώδικας : 843 00 Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Πληροφορίες : Γιακουμή Χριστίνα Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
Τηλέφωνο :2285360136
e-mail : dke@naxos.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
3.Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4.Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρο 1 και παρ. 3 άρθρο 3 Π.Δ. 270/81.
5. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρο 7 Π.Δ. 270/81.
Γνωστοποιούμε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ότι την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. θα διεξαχθεί κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν:
• Την Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασίας για το έτος 2021.
• Την Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων για το έτος 2021.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.e-naxos.eu).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σχόλια are closed.