ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Νάξος, 9-03-2017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ       
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ               Αρ. πρωτ. 4383   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση:84300 Νάξος                                                                       
Τηλ.:22853-60101          Φαξ: 22850-29049                                                                 
Πληρ. : Αικ. Μαργαρίτη
E-mail : naxos@naxos.gov.gr  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα :
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εκπροσώπηση στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης. Σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» πρόκειται να συγκροτηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης. Καλούμε τους φορείς της τοπικής κοινωνίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων: ·        Τοπικούς  Εμπορικούς και Εμπορικούς Συλλόγους και Οργανώσεις ·        Τοπικούς Επιστημονικούς Συλλόγους και φορείς ·        Εργαζομένους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και τα Νομικά του Προσώπων ·        Συλλόγους Γονέων ·        Αθλητικούς και Πολιτιστικούς Συλλόγους και Φορείς ·        Εθελοντικές Οργανώσεις και Κινήσεις Πολιτών ·        Οργανώσεις φορέων της κοινωνίας των πολιτών ·        Τοπικά Συμβούλια Νέων ·        Δημότες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στην Επιτροπή Διαβούλευσης και να καταθέσουν αίτηση απευθυνόμενη στο Γραφείο Δημάρχου, στην οποία να ορίζεται ο εκπρόσωπός τους και αναπληρωτής αυτού, μέχρι την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017 στο πρωτόκολλο του Δήμου ή στα fax 22850-23570 και 22850-29049 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση naxos@naxos.gov.gr. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Εμμανουήλ Μαργαρίτης           

Σχόλια are closed.