ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Tαχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου                Νάξος, 10-10-2016
Ταχ. Κώδικας        : 84300                  Αρ. Πρωτ.:18351
Πληροφορίες       : Δημήτριος Λιανός
Τηλέφωνο              : 22853-60151
Φαξ                           : 22850-29049                                     ΠΡΟΣ:    Τα μέλη της Δημοτικής
E-mail: dlianos@naxos.gov.gr                                                    Επιτροπής Διαβούλευσης

ΚΟΙΝ.:    Γραφείο Δημάρχου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Καλείστε όπως προσέλθετε στη 5η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων την 18η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/2010 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: «Εισήγηση για τροποποιήσεις και συμπληρώσεις της μελέτης με τίτλο: «Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α) Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων». (Για την ενημέρωσή σας η εισήγηση είναι αναρτημένη στη ιστοσελίδα του Δήμου enaxos.eu → Ενημέρωση→Διαβουλεύσεις).

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Επιτροπή θα συνεδριάσει ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων μελών την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016 την ίδια ώρα και τόπο.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Δημήτριος Λιανός Αντιδήμαρχός

Σχόλια are closed.