ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Νάξος  17/01/2014

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                            Αρ. πρωτ. 626
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ 
            ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ        

                                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δημόσιας Κλήρωσης για τον ορισμό μελών Επιτροπών παραλαβής  και αξιολόγησης ΕΚΠ ΟΤΑ  καθώς και για τον ορισμό Επιτροπών  παραλαβής  προμηθειών και μεταφορών του (Π.Δ. 28/80)
Έχοντας υπόψη:
·         Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/11 «Συγκρότηση συλλογικών ομάδων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
·         την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21.526/4-11-2011 (ΑΔΑ:45ΒΜΧ-Ω1Β) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
·         την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ21.508/04-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
·         την υπ' αρίθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.23.243/23-11-2011 (ΑΔΑ:457ΚΧ-ΤΧΩ) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
·         την υπ' αρίθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21.700/19-09-2012 (ΑΔΑ:Β4Θ0Χ-ΖΕ2) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
την ανάγκη  ανάδειξης μελών για τη  συγκρότηση των Επιτροπών παραλαβής  και αξιολόγησης ΕΚΠ ΟΤΑ  καθώς και για τον ορισμό Επιτροπών  παραλαβής  προμηθειών και μεταφορών του (Π.Δ. 28/80)
                                        
Γνωστοποιούμε ότι την Πέμπτη 23/01/2014 και ώρα 13:00 π.μ. στo τμήμα της Οικονομικής Υπηρεσίας αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις επιτροπές. (Η διαδικασία κλήρωσης για την κάθε επιτροπή θα ξεκινά αμέσως μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης , με τη σειρά που αναγράφονται στην παρούσα ανακοίνωση ) .

Η κλήρωση για την ανάδειξη της κάθε ως άνω επιτροπής θα διενεργηθεί από την Καμπούρη Ελένη του Γρηγορίου ,Αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενώπιον των υπαλλήλων  του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Παπαδοπούλου Ειρήνη, υπάλληλο Διοικητικών Υπηρεσιών και Στυλιανής Κλουβάτου, υπάλληλο Οικονομικής Υπηρεσίας.
 Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων  να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διοικ/κών Υπηρεσιών

Ειρήνη Παπαδοπούλου

Σχόλια are closed.