ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: Επισκευή –Συντήρηση Αγροτικού Ιατρείου Δ.Κ.Φιλωτίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ANAKOIΝΩΣΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: Επισκευή –Συντήρηση Αγροτικού Ιατρείου Δ.Κ.Φιλωτίου

Σας ενημερώνουμε ότι εκ παραδρομής αναρτήθηκε στα συνημμένα έγγραφα του Διαγωνισμού του έργου Συντήρηση Αγροτικού Ιατρείου Φιλωτίου το Eντυπο οικονομικής Προσφοράς άλλου διαγωνισμού. Επισυνάπτουμε το ορθρό για αντικατάσταση του προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων και την τεχνική περιγραφή του έργου.
Για οτι άλλο προκύψει… θα σας κρατάμε ενήμερους!!!!!

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

Έργο: EΠΙΣΚΕΥΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ   στο  Δ.Δ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ  
        ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ    

  ΔΗΜΟΣ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ

   
      ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Τεχνική περιγραφή

Η παρούσα μελέτη αφορά  εργασίες επισκευής & συντήρησης του  κτιρίου  του Αγροτικού Ιατρείου στο  Δ.Δ. Φιλωτίου .

Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν για την συντήρηση του κτιρίου  είναι:

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΗΝ οροφή του κτιρίου θα γίνουν οι εξής εργασίες

 

 1. Καθαίρεση των ανωδομών από αργολιθοδομή

 

 1. καθαίρεση των πλινθοδομών , αποξήλωση των σιδηρών κουφωμάτων και καθαίρεση της οροφής των δύο μικρών αποθηκών που υπάρχουν.

 

 1. Καθαρισμός της ταράτσας

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

 1. Στις αίθουσες,   του ιατρείου που υπάρχει υγρασία θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:
 2. Εσωτερικά του κτιρίου και στα σημεία που παρατηρείται υγρασία θα κατασκευασθεί λούκι από σκυρόδεμα σε ύψος 50 εκατοστά  με  κλίση 10 εκατοστά από το έδαφος καταλήγοντας με σωλήνα Φ40  σε φρεάτιο για την απορροή των υδάτων.
 3. Εξωτερικά και εμπρός από το Λούκι θα κατασκευασθεί δρομικός τοίχος από οπτοπλινθοδομές πάχους 1\2 πλίθου και θα κατασκευασθεί σενάζ.

4 Στην συνέχεια θα γίνουν επιχρίσματα των δρομικών τοίχων που θα κατασκευασθούν .

 1. Χρωματισμοί του τοίχων και του υπόλοιπου κτιρίου εσωτερικά .
 2. Διάνοιξη οπής πάνω από την σκεπή και τοποθέτηση σωλήνα Φ 75 για το αερισμό και την εξάτμιση της υγρασίας , ενώ μόνωση θα γίνει στις παρειές του σωλήνα.
 3. Στο Δώμα του Ιατρείου θα γίνουν εργασίες υγρομόνωσης και στεγάνωσης ,και θα γίνει ,διάστρωση με γαρμπιλόδεμα για να δοθούν οι απαιτούμενες κλίσεις και θα τοποθετηθούν πλακάκια με αρμό ανοικτού χρώματος στην επαφή με το στηθαίο θα διαμορφωθούν περιθώρια από τσιμεντοκονία ( λούκια) και σαν τελική  επιφάνεια θα γίνει η διάστρωση με γαρμπιλόδεμα των 250 Kg  τσιμέντου ελαφρά οπλισμένου με δομικό πλέγμα Τ 131

8 Σε πλευρά προς το δρομάκι πάνω στην ταράτσα θα τοποθετηθεί σε μήκος 6,70 πλέγμα ( συρματόπλεγμα με πασσάλους μήκους 6 μέτρων και ύψος 1,5 μέτρου, παραπλεύρως θα τοποθετηθεί γαλβανιζέ πορτάκι εισόδου στην ταράτσα διαστάσεων 0,80Χ 0,80

Σε  παράθυρο του κτιρίου  διαστάσεων 1Χ1 θα τοποθετηθεί κινητή σήτα

 1. Στο δώμα του ιατρείου θα στα σημεία που θα γίνουν οι καθαιρέσεις  αργολιθοδομών λόγω της κατασκευής της μόνωσης θα  γίνουν νέες αργολιθοδομές μήκους 12,35+3,40 συνολικά 15,75 m Χ0,50Χ0,50
 2. Στο δώμα του κοινοτικού κτιρίου τοπικά θα γίνει καθαρισμός της ταράτσας , ξεπετσισματα και θα περαστεί ισχυρό υγροποιητικό για την υγρασία που υπάρχει εξωτερικά στην πρόσοψη του κοινοτικού κτιρίου.

Η δαπάνη των εργασιών του έργου μαζί με το Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των  24.787,36   €.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Σ. Α. Τ. Α του Δ. Δ. Φιλωτίου  και είναι γραμμένη στο κωδικό 30-6261.301 του προϋπολογισμού του Δήμου.

   

              Ο Συντάξας

     
              Μανδηλαράς Γεώργιος
    Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

 

Επιμέλεια διαδικασίας Ζορζ Μανδηλαράς

Σχόλια are closed.