ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Νάξος,   4/08/2015     Αρ. Πρωτ.:  14874        
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πληρ.: Μαχαιριώτης Ν.                                                    Τίτλος Διαγωνισμού: 
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου                                ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ
Ταχ. Κώδικας: 843 00                                       ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
Τηλέφωνο: 2285360129                                    ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ
Fax: 2285023570                                               ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015΄΄

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ:

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2015», με κριτήριο κατακύρωσης διαγωνισμού τη χαμηλότερη τιμή (οικονομικότερη προσφορά), προϋπολογισμού 39.140,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί  την 26η Αυγούστου του έτους 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:0010:30 π.μ. (10:30 π.μ. ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας από την προμήθεια δαπάνη, χωρίς το Φ.Π.Α. και ορίζεται στο ποσό των 675,00 €, κατατεθειμένη με εγγυητική επιστολή τραπέζης ή γραμματίου ταμείου παρακαταθηκών και δανείων.
Η προθεσμία για την παράδοση των ελαστικών επισώτρων ορίζεται σε σαράντα (40) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης .
Αντίτυπο λεπτομερούς διακήρυξης, τεχνικής περιγραφής και λοιπά τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται από το Δήμο/Δνση Τεχν. Υπηρεσιών και στον δικτυακό τόπο www.e-naxos.eu.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, κ. Μαχαιριώτη Νικόλαο, στο τηλέφωνο 22853-60129, στο Fax 22850-23570.

Συνημμένα Έγγραφα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Σχόλια are closed.