Διαγωνισμός: Συντήρηση- Παρακολούθηση και Αποκατάσταση λειτουργίας Η/Μ εξοπλισμού εγκαταστάσεων Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                  Νάξος, 13/01/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                                              Αρ. Πρωτ.: 1064
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΡΔΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «Συντήρηση- Παρακολούθηση και Αποκατάσταση λειτουργίας Η/Μ εξοπλισμού εγκαταστάσεων Ύδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης Νήσου Νάξου».
( CPV: 50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής – συντήρησης ).

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων,

Έχοντας υπόψη την 248 /2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης κι η μελέτη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης, την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για την υπηρεσία : «Συντήρηση- Παρακολούθηση και Αποκατάσταση λειτουργίας Η/Μ εξοπλισμού εγκαταστάσεων Ύδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης Νήσου Νάξου»

Η συνολική δαπάνη, έχει ενδεικτικά προϋπολογιστεί στο ποσό των 247.752,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και αφορά τα έτη 2019-2020- 2021

 

 

Α/Α

 

 

ΚΑΕ

ΕΤΟΣ

2019

ΕΤΟΣ

2020

ΕΤΟΣ

2021

1 25-6262.093 0,01 174.591,99 73.160,00
                                                                             ΣΥΝΟΛΟ  €       247.752,00 

 

Κωδικός ( CPV: 50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής – συντήρησης ).
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ συστημικός αριθμ.: 83857 ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 06-02-2020, ώρα 15:00 μ.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 13/02/2020 και ώρα 10:00π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Η χρονική διάρκεια της Σύμβασης είναι 12 μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύμφωνες με τη Διακήρυξη και αφορούν το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

Τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν αποσταλεί σε έντυπη μορφή και να πρωτοκολληθούν στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έως τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις και συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη διακήρυξη    .

Τα έξοδα πάσης φύσεως δημοσίευσης, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.
Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Διακήρυξη, στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.e-naxos.eu.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, κατά τις εργάσιμες ημέρες (αρμόδιοι υπάλληλοι: κ. Τριαντάφυλλος Μιχαήλ, τηλ.: 22853 60126 και κ. Κιουλαφής Ειρηναίος, τηλ : 22853-60113).

Συνημμένο αρχείο.

 

                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                              ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Comments are closed.