ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Νάξος : 20/11/2012
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                Αρ.Πρωτ.:16605
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ &
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                      
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Τηλέφωνο: 2285360157

Περίληψη διακήρυξης
Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Προκηρύσσει πρόχειρο  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) επί του δημοπρατούμενου ποσού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών «Έλεγχος χρηματικού υπολοίπου Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων από Ορκωτούς Ελεγκτές»  και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την < 28η > του μηνός Νοεμβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και από ώρα έναρξης 11:00 π.μ. και λήξης παραλαβής προσφορών την 12:00 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη των εργασιών που δημοπρατούνται ανέρχεται στα 16.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα , συνεταιρισμοί, ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά που ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα  και εκτελούν αντίστοιχα έργα σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται στο ποσό των 650,40€ (5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός του Φ.Π.Α.) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ή γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και  Δανείων.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία το Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Τηλ.: 2285360157 κος Ανεβλαβής Αργύριος, Αντιδήμαρχος.

Συνημμένα έγγραφα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Εμμ.Μαργαρίτης

 

Σχόλια are closed.