ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. πρωτ. 9973/18.06.2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Πληροφορίες: Μαρία Μαθιουλάκη
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου,
Τ.Κ. 84300
Τηλέφωνο: 2285029249
Ε-mail : mathioulaki@naxos.gov.gr

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς της δαπάνης :
«Διαδικτυακό σεμινάριο με τη συμμετοχή δύο (2) ατόμων που θα πραγματοποιηθεί στις 5 & 6/7/2021 με θέμα : Οι Δημοσιονομικοί Έλεγχοι από το Ελεγκτικό Συνέδριο και ο Εσωτερικός Έλεγχος των Φορέων (διαδικασία, μεθοδολογία, σημεία προσοχής και η αντίστοιχη προετοιμασία των υπηρεσιών)»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς προκειμένου για την ανάθεση της παραπάνω υπηρεσίας στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου εντός σφραγισμένου φακέλου από την κοινοποίηση της παρούσης έως και την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021.

Η συνολική δαπάνη της εν λόγω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 150,00 € μηδενικού Φ.Π.Α.

Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

 

Ο Αντιδήμαρχος

 

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης

Σχόλια are closed.