Διακήρυξη Δημοπρασίας για τη Μίσθωση Ακινήτου για τη Στέγαση του 3ου Παιδικού σταθμού Δήμου Νάξου

Δήμος Νάξου κ Μικρών Κυκλάδων 30/06/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου 10334/2020                                                                                                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 3ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81)
2) τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων»
3) τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4) την 158/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΨΗΣΡΩΚΗ-2ΕΧ) με θέμα «Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων σε επιτροπές και συγκρότηση αυτών»
5)Τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017 (ΦΕΚ 141/Α΄/28-9-2017) «Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων η υπηρεσίας των δήμων»,
6)Το Π.Δ. 34/1995 (ΦΕΚ 30/Α΄/10-2-1995), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
7)Τις διατάξεις περί μισθωτικής σχέσης του Ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α΄/28-3-2003),
8)Την υπ’ αρ. 42/2020 (ΑΔΑ: ΨΘΧ9ΩΚΗ-7ΓΒ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους 2020 Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων,
9)Την από 20-03-2020 (ΦΕΚ 68 Α’) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» και ιδιαίτερα την περ. β. της παρ. 2 του άρθρου 37 «Κατεπείγουσες διατάξεις λειτουργίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»,
10) Την υπ’ αρ. 251/2019 (ΑΔΑ: 6ΘΟ5ΩΚΗ-5ΚΓ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της εν θέματι δημοπρασίας,
11) την αρ. 172/2020(ΑΔΑ:ΩΕ84ΩΚΗ-ΧΡ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του 3ου Παιδικού Σταθμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εντός είκοσι (20) ημερών από την επόμενη της επίσημης δημοσίευσης της διακήρυξης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου έως την 20 Ιουλίου 2020.

ΑΡΘΡΟ 1o

Περιγραφή του μισθίου

α) Να βρίσκεται εντός ή εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Χώρας Νάξου, συγκεκριμένα εντός του οικισμού Χώρας και έως πέντε (5) χιλιόμετρα από τα όρια της Κοινότητας Νάξου.
β) Να είναι ισόγειο με εμβαδόν 200 τ.μ. και άνω, να έχει προαύλιο χώρο 100 τ.μ. και άνω και να αποτελείται από:
1. χώρο υποδοχής γονέων – νηπίων (χωλ).
2. δύο (2) αίθουσες απασχόλησης νηπίων (χρησιμοποιούνται και ως τραπεζαρία).
3. αίθουσα ύπνου νηπίων.
4. WC/Λουτρό νηπίων.
5. κουζίνα.
6. Μία (1) αποθήκη (τροφίμων και ειδών καθαριότητας).
7. πλυντήριο – σιδερωτήριο.
8. γραφείο πολλαπλών χρήσεων.
9. χώρο προσωπικού.
10. WC/DS προσωπικού.
γ) Ο χώρος πρέπει να είναι Κύριας χρήσης βάσει οικοδομικής άδειας (αποκλειόμενων των βοηθητικών χρήσεων – αποθήκες κλπ). Το ακίνητο πρέπει είτε να έχει χρήση Παιδικού Σταθμού ή να επιτρέπεται και να είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.
δ) Να απέχει τουλάχιστον 100 μέτρα από θορυβώδη εργαστήρια και εν γένει ανθυγιεινές και οχληρές εγκαταστάσεις.
ε) Να εξυπηρετείται από τα δίκτυα παροχών κοινής ωφέλειας – ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ (νερού, αποχέτευσης, ηλεκτρισμού, τηλεφώνου κ.λπ.).
στ) Ο Παιδικός Σταθμός προτιμάται να αναπτύσσεται σε ένα ισόγειο επίπεδο. Μπορεί να αναπτυχτεί και σε δεύτερο επίπεδο, χωρίς όμως να διασπώνται οι λειτουργικές ενότητες.
ζ) Η πρόσβαση από τη στάθμη του πεζοδρομίου μέχρι και την αίθουσα αναμονής πρέπει να είναι ευχερής και ανεμπόδιστη, με ράμπες κατάλληλων προδιαγραφών ή να επιδέχεται βελτίωσης με την κατασκευή νέων ραμπών.
η) Η είσοδος- έξοδος του Σταθμού να είναι αποκλειστικής χρήσης για τη συγκεκριμένη λειτουργία. Σε περίπτωση που τμήματα της οικοδομής εξυπηρετούν και άλλες χρήσεις, αυτές πρέπει να έχουν ξεχωριστή είσοδο – έξοδο. Σε περίπτωση που οι χώροι αναπτύσσονται και σε δεύτερο επίπεδο, η εσωτερική επικοινωνία των δυο επιπέδων πρέπει να είναι αποκλειστικά μεταξύ τους, αποκλειόμενης της κοινής ή άλλης χρήσης.
θ) Οι χώροι παραμονής των νήπιων πρέπει να έχουν άμεσο φυσικό φωτισμό και αερισμό.
ι) Ο αύλειος χώρος να είναι υπαίθριος, μπορεί να είναι και εν μέρει ημιυπαίθριος στεγασμένος, με αποκλειστική χρήση για το Σταθμό ή να κατασκευαστεί πέργκολα. Ο αύλειος χώρος πρέπει να επιδέχεται διαμόρφωσης με γωνιά παιδικής χαράς, πράσινο, ραμπών όπου είναι αναγκαίο, καθώς και προστασία από τον ήλιο και τους άνεμους.
ια) Να διαθέτει κεντρική θέρμανση επαρκή και αυτόνομη για τις ώρες και τον τρόπο λειτουργίας του Σταθμού, διαφορετικά να υπάρχει σε κάθε περίπτωση η δυνατότητα αυτόνομης νέας εγκατάστασης, με φορητές κλιματιστικές μονάδες ή να είναι πλήρως κλιματιζόμενο.
ιβ) θα εκτιμηθεί εάν υπάρχει ήδη η διαρρύθμιση του χώρου.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας.

Η δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται σε δύο φάσεις, ως εξής:
Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες από την επόμενη της επίσημης δημοσίευσης της διακήρυξης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, που θα αποδεικνύεται από το σχετικό αποδεικτικό δημοσίευσης. Στην περίπτωση που η προθεσμία ολοκληρώνεται σε ημέρα επίσημης αργίας ή Σαββατοκύριακο, παρατείνεται η διαδικασία υποβολής μέχρι το τέλος του κανονικού ωραρίου εργασίας των δημοτικών υπηρεσιών της επόμενης εργάσιμης ημέρας.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προσφορές ενδιαφέροντος σε σφραγισμένο φάκελο (συνοδευόμενο από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία η οποία θα βρίσκεται εκτός φακέλου) με την επωνυμία του διαγωνιζόμενου και τα στοιχεία της διακήρυξης (τίτλο και αριθμό πρωτοκόλλου), υπόψη της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων, η οποία με επιτόπια έρευνα κρίνει περί της καταλληλόλητας των προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης κοινοποιείται σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.
Β. Διενέργεια δημοπρασίας.
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό, το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη και τον εγγυητή (άρθρο 3 § 2 του Π.Δ. 270/1981).

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην αρμόδια Επιτροπή πριν την έναρξη της δημοπρασίας, παρουσιάζοντας και το νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού, κατά την πρώτη φάση της δημοπρασίας, κυρίως φάκελο, ο οποίος θα περιέχει:
• Φωτοαντίγραφο τίτλου κυριότητας ιδιοκτησίας και πιστοποιητικό ιδιοκτησίας, πιστοποιητικό απαλλαγής βαρών και μη διεκδικήσεων από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.

• Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας, ή κάθε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο του ακινήτου, θεωρημένα από την Πολεοδομία.
• Περιγραφή του προσφερόμενου ακινήτου, με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια με συνημμένα, θεωρημένα από την Πολεοδομία, σχεδιαγράμματα κατόψεων, τομής, όψης, διάγραμμα κάλυψης.
• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 από αρμόδιο Μηχανικό για :
α) Τη στατική επάρκεια του κτιρίου για χρήση Παιδικού σταθμού.
β) Τη δυνατότητα αλλαγής χρήσης σε Παιδικό Σταθμό (εφόσον δεν υπάρχει).
γ) Τη δυνατότητα υπαγωγής στον κανονισμό Πυροπροστασίας για Παιδικό Σταθμό.
• Σε περίπτωση ύπαρξης αυθαιρέτου τμήματος του κτιρίου, βεβαίωση τακτοποίησής του με το Ν. 4178/2013.
• Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86, του προσφέροντος, ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε περίπτωση κατακύρωσης της δημοπρασίας σε αυτόν, έκδοσης Πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου.
• Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που κρίνεται χρήσιμο κατά τη γνώμη του προσφέροντος, για τον καλύτερο προσδιορισμό ή την περιγραφή του προσφερόμενου ακινήτου, καθώς και κάθε κριτήριο που επηρεάζει τη μισθωτική του αξία.
• Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του προσφέροντος, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Και κατά τη 2η φάση
1. Δημοτική ενημερότητα από τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων περί μη οφειλής, που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού.
2. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, που να ισχύουν την ημέρα του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Τρόπος σύνταξης και επίδοσης συμμετοχών

Οι φάκελοι (συνοδευόμενοι από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία η οποία θα βρίσκεται εκτός φακέλου) θα παραδοθούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, υπόψη της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων για την επιλογή κτιρίου κατάλληλου προς μίσθωση για τη στέγαση του 3ου Παιδικού Σταθμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, σφραγισμένοι, οι οποίοι θα γράφουν απ’ έξω την επωνυμία του διαγωνιζόμενου, τα στοιχεία της διακήρυξης (τίτλο και αριθμό πρωτοκόλλου), την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας και τα στοιχεία του αποστολέα.
Τα δικαιολογητικά θα πρέπει:
α) Να αναγράφουν τα ακριβή στοιχεία του εκμισθωτή.
β) Να είναι σαφή και πλήρη.
Οι ενδιαφερόμενοι, των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της 1ης φάσης του διαγωνισμού από την επιτροπή εκτίμησης καταλληλόλητας του ακινήτου (της παρ. 6, άρθρου 8 του Ν. 3467/2006), θα κληθούν εγγράφως ή τηλεφωνικώς, να προσέλθουν για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό για την οικονομική προσφορά ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/1981.
Σε αυτούς που θα αποσταλούν προσκλήσεις ή κληθούν τηλεφωνικά, θα πρέπει να παρευρεθούν
αυτοπροσώπως ή εφόσον πρόκειται για εταιρεία, προκειμένου μεν για προσωπικές εταιρείες ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών, στις Ε.Π.Ε. ο διαχειριστής, όπως τα πρόσωπα αυτά προκύπτουν από τις τελευταίες τροποποιήσεις των καταστατικών τους, για τις οποίες θα πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, για δε τις κεφαλαιουχικές εξουσιοδοτημένο άτομο με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, εκτός και εάν προκύπτει νόμιμη εκπροσώπηση για το συγκεκριμένο διαγωνισμό από το ίδιο το καταστατικό της εταιρείας, τα οποία, επί ποινή αποκλεισμού, θα προσκομίσει ενώπιον της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού κατά την ημέρα και ώρα που θα υποδειχθεί από την πρόσκληση.
Οι συμμετέχοντες θα δηλώνουν την οικονομική προσφορά προφορικά, κατ’ αλφαβητική σειρά εκφωνήσεως και κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε μειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.
Οι προσφορές των μειοδοτών αναγράφονται στο Πρακτικό του διαγωνισμού, κατά σειρά της ως άνω εκφωνήσεως, με το ονοματεπώνυμό τους.
Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό, το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται και από τον μειοδότη και τον εγγυητή. Επί των πρακτικών της δημοπρασίας αποφασίζει το αρμόδιο όργανο.
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, διαφορετικά ο Δήμος θα αξιώσει αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 197 και 198 του Αστικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 5ο – Εγγυητής

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, που θα έχει στην κατοχή του τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
β) Δημοτική ενημερότητα από τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων περί μη οφειλής, που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού.
γ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, που να ισχύουν την ημέρα του διαγωνισμού, και ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του Δήμου, επίσης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής από την αρμόδια Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 7ο – Σύμβαση

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν-που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής- της εγκεκριμένης από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου απόφασης κατακύρωσης του αποτελέσματος της Οικονομικής Επιτροπής, να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, άλλως ενεργείται αναπλειστηριασμός εις βάρος του, ο οποίος ευθύνεται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Διάρκεια Μίσθωσης

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε εννέα (9) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της μισθωτικής σύμβασης. Η παρούσα μίσθωση μπορεί να παραταθεί μονομερώς από το Δήμο για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

 ΑΡΘΡΟ 9ο

Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος και αναπροσαρμογή

Το μίσθωμα θα κατατίθεται μηνιαίως από το Ταμείο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στον λογαριασμό της Τράπεζας που θα δώσει ο μειοδότης. Το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με το νόμο και τις ισχύουσες διατάξεις εάν και εφόσον αυτές επιτρέπουν την αναπροσαρμογή.
Η υποχρέωση του Δήμου (μισθωτή) για την καταβολή μισθώματος, αρχίζει από την παραλαβή του ακινήτου και εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί οι προβλεπόμενες από την παρούσα διακήρυξη, υποχρεώσεις του εκμισθωτή.

ΑΡΘΡΟ 10ο – Κρατήσεις

Το μίσθωμα θα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 11ο – Λήξη μίσθωσης

α) Ο Δήμος, σύμφωνα με τα ισχύοντα, μπορεί να προβεί σε λύση της μίσθωσης πριν από τη συμβατική λήξη, χωρίς καμία απαίτηση ή υποχρέωση αποζημίωσης, εφόσον:
• Ανεγερθεί ιδιόκτητος Παιδικός Σταθμός με οριστική μετεγκατάσταση του 3ου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού στον ιδιόκτητο χώρο.
• Παραχωρηθεί στον 3ο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό η δωρεάν χρήση άλλου κατάλληλου ακινήτου, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με το υπόλοιπο της μίσθωσης.
• Καταργηθεί ο Γ΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός ή υπαχθεί σε άλλη υπηρεσία.
• Μεταβληθούν οι ανάγκες του Παιδικού Σταθμού κατά τη διάρκεια της μίσθωσης κατά τρόπο τέτοιο, που το μισθωμένο ακίνητο να μην καλύπτει τις στεγαστικές του ανάγκες.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η καταγγελία γίνεται εγγράφως, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τα δε αποτελέσματά της επέρχονται μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη γνωστοποίησή της. Από την ημερομηνία αυτή παύει κάθε υποχρέωση του Δήμου για καταβολή μισθωμάτων.
β) Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, εφόσον τούτο ζητηθεί από τον εκμισθωτή. Ο μισθωτής δεν οφείλει καμία αποζημίωση στον εκμισθωτή για φθορές του ακινήτου που οφείλονται στη συνηθισμένη χρήση του, σε κακή κατασκευή του ή στην παλαιότητα αυτού ή σε τυχαίο γεγονός.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από το μισθωτή απαγορεύεται απολύτως. Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έχει τη δυνατότητα, ακόμη και αν δεν προβλέπεται σχετικά από τη σύμβαση, να εγκαταστήσει στο μίσθιο υπηρεσία του διαφορετική εκείνης της οποίας η στέγαση είχε αρχικά προβλεφθεί ή να συστεγάσει με την υπηρεσία αυτή και άλλη υπηρεσία, χωρίς ο εκμισθωτής να δικαιούται αποζημίωση ή πρόσθετο μίσθωμα.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Υποχρεώσεις εκμισθωτή

1. Να υποβάλει προς έγκριση, στην αρμόδια υπηρεσία, υπογεγραμμένη μελέτη από αρμόδιο ιδιώτη Μηχανικό, διαμόρφωσης του ακινήτου (εσωτερικών – εξωτερικών χώρων) σε Παιδικό Σταθμό. Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει σχέδια κατόψεων και διαμορφώσεων, καθώς και τεχνική περιγραφή των χώρων και των εργασιών που θα γίνουν και των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.
2. Να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την αλλαγή χρήσης σε Παιδικό Σταθμό από την Πολεοδομία, σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις.
3. Να προβεί στην έκδοση κάθε οικοδομικής αδείας που προβλέπεται από τις πολεοδομικές και άλλες διατάξεις, για τη διαμόρφωση των χώρων και των Η/Μ εγκαταστάσεων.
4. Να προβεί στη διαμόρφωση των χώρων και όλες τις απαραίτητες εργασίες σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή που θα έχει εγκριθεί και τις υποδείξεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, για την παράδοση του ακινήτου έτοιμου για λειτουργία.
5. Η διαμόρφωση και διαμερισμάτωση των χώρων, οι εργασίες τελειωμάτων καθώς οι Η/Μ υποδομές των χώρων, θα κατασκευαστούν με ευθύνη του εκμισθωτή και θα βαρύνουν τον ίδιο. Αναλυτικά οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν :
• Εσωτερικά χωρίσματα για τη διαμόρφωση των συγκεκριμένων χώρων, εσωτερικά κουφώματα, πόρτες και υαλοστάσια. Κατάλληλο κινητό χώρισμα για την ενοποίηση των αιθουσών απασχόλησης νηπίων.
• Όλα τα παράθυρα των χώρων των παιδιών να διαμορφωθούν χωρίς ανοιγόμενα φύλλα μέχρι το ύψος 1,50 μ. από το δάπεδο. Στο σταθερό τμήμα του ανοίγματος μέχρι το ύψος αυτό, να κατασκευαστούν προστατευτικές διατάξεις- κιγκλιδώματα, οι οποίες δεν αφήνουν κενά με άνοιγμα μεγαλύτερο των 12 εκ. Θα εξασφαλίζεται ο φυσικός φωτισμός και αερισμός σε όλους τους χώρους απασχόλησης, ύπνου, φαγητού, που χρησιμοποιούνται από τα νήπια.
• Τα τζάμια στους χώρους που χρησιμοποιούνται από τα νήπια, πρέπει να είναι ασφαλείας ή οπλισμένα ή υπενδεδυμένα με ειδική μεμβράνη ασφαλείας.
• Κανένα κιγκλίδωμα ή άλλο προστατευτικό χώρισμα δεν πρέπει να έχει ανοίγματα μεγαλύτερα των 12 εκ. και σκαλωτή διάταξη, που να επιτρέπει το σκαρφάλωμα των παιδιών. Το ύψος των κιγκλιδωμάτων ή στηθαίων θα πρέπει να είναι 1,50 μ. τουλάχιστον.
• Οι ανισοσταθμίες στους χώρους που είναι προσπελάσιμοι στα παιδιά, εσωτερικά ή εξωτερικά, θα έχουν κατάλληλες ράμπες ή σκάλες. Όπου υπάρχουν σκάλες, πρέπει να έχουν ασφαλή κιγκλιδώματα σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο, επίστρωση με αντιολισθητικά υλικά και στρογγυλεμένες γωνίες.
• Θα τοποθετηθούν πλακίδια πορσελάνης σε όλους τους χώρους υγιεινής, στους τοίχους της κουζίνας και του πλυντηρίου μέχρι ύψος 1,60 μ. τουλάχιστον.
• Τα W.C. των νηπίων θα διαμορφωθούν με παιδικά είδη υγιεινής και αναμεικτικές μπαταρίες νιπτήρων –λουτρού και προαιρετικά με χωρίσματα με ύψος έως 1,30 μ.
• Το W.C. του προσωπικού θα περιλαμβάνει νιπτήρα και λεκάνη, καθώς και χώρο ντουζιέρας, αναμεικτικές μπαταρίες νιπτήρων – λουτρού.
• Η αίθουσα μόνωσης θα έχει εσωτερικό παράθυρο εποπτείας προς το γραφείο διεύθυνσης, θα περιλαμβάνεται (1) νιπτήρας με αναμεικτική μπαταρία.
• Τα δάπεδα των χώρων απασχόλησης, ύπνου, φαγητού και κυκλοφορίας των παιδιών θα πρέπει να επιστρωθούν ή με linoleum ή κολλητό τύπου laminate ή με άλλα αντιολισθητικά υλικά, ζεστά στην αφή και στην όψη, που να καθαρίζονται εύκολα και να είναι απορροφητικά.
• Οι χώροι θα βαφτούν εσωτερικά και εξωτερικά. Οι εσωτερικοί τοίχοι των ως άνω χώρων θα βαφτούν ή θα επενδυθούν με υλικά που να έχουν χαρούμενους χρωματισμούς, να καθορίζονται εύκολα και να είναι κατά το δυνατό απορροφητικά.
• Στην κουζίνα θα κατασκευαστούν πλήρη ντουλάπια δαπέδου και τοίχου, με κατάλληλο πάγκο που θα διαθέτει διπλό νεροχύτη, αναμεικτική μπαταρία, κατάλληλες υποδοχές για την ενσωμάτωση των ηλεκτρικών συσκευών και παροχές για τη σύνδεσή τους (ηλεκτρικές, ύδρευσης, αποχέτευσης), θα έχει δε ανεξάρτητη έξοδο.
• Στο χώρο πλυντηρίου θα κατασκευαστούν ντουλάπια δαπέδου, με κατάλληλο πάγκο που θα διαθέτει μονό νεροχύτη, αναμεικτική μπαταρία, κατάλληλες υποδοχές για την ενσωμάτωση των ηλεκτρικών συσκευών και παροχές για τη σύνδεσή τους (ηλεκτρικές, ύδρευσης, αποχέτευσης).
• Θα εξασφαλίσει την ευχερή και ανεμπόδιστη πρόσβαση από τη στάθμη του πεζοδρομίου μέχρι και την αίθουσα αναμονής με ράμπες κατάλληλων προδιαγραφών.
• Ο αύλειος χώρος θα περιφραχθεί με κατάλληλα κάγκελα ή στηθαία, που θα καθορίζουν την αποκλειστική χρήση για το Σταθμό. Θα είναι υπαίθριος, ή και εν μέρει ημιυπαίθριος στεγασμένος, με διαμορφωμένο χώρο πρασίνου, διαμόρφωση προβλεπόμενου χώρου για την υποδοχή γωνιάς παιδικής χαράς και εφόσον είναι αναγκαίο κατά περίπτωση κατάλληλες ράμπες, προστασία από τον ήλιο και τους άνεμους.
• Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι μη τοξικά, κατάλληλα για χρήση από νήπια.
6. Πλήρη εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, σε λειτουργία (με έμφαση στην ασφάλεια της ηλεκτρικής εγκατάστασης – θέση και είδος ρευματοδοτών, πίνακας ασφαλείας κ.λπ.).
7. Πλήρη εγκατάσταση ύδρευσης, σε λειτουργία.
8. Πλήρη εγκατάσταση αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων υδάτων, σε λειτουργία.
9. Εγκατάσταση επαρκούς κεντρικής θέρμανσης σε λειτουργία και δυνατότητα εγκατάστασης φορητών κλιματιστικών ανά αυτοτελή χώρο ή να είναι πλήρως κλιματιζόμενο (ψύξη- θέρμανση).
10. Πιστοποιητικό ΔΕΗ για την ηλεκτροδότηση του ακινήτου.
11. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.
12. Εργασίες και πλήρης εξοπλισμός παθητικής – ενεργητικής πυρασφάλειας. Μελέτη πυροπροστασίας και πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Υποχρεώσεις μισθωτή

Τον μισθωτή βαρύνουν όλες οι δαπάνες για φωτισμό, νερό καθώς και κάθε άλλη παρόμοια επιβάρυνση, ως επίσης και κάθε δαπάνη βαρύνουσα το μισθωτή κατά νόμο.
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
Για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι απαραίτητες διαμορφώσεις δεν θα καταβάλλεται , ούτε θα οφείλεται μίσθωμα.
Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης να παραδώσει το ακίνητο σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
Ο μισθωτής δεν ευθύνεται και δεν υποχρεούται να καταβάλλει καμιά αποζημίωση στον εκμισθωτή:
α) για επιγενόμενες βλάβες ή ζημιές στο ακίνητό του οφειλόμενες στη συνήθη χρήση ή κακή κατάσταση ή κατασκευή του κτιρίου ή σε τυχαίο γεγονός, ανωτέρα βία, κ.λπ. (η έννοια των συνήθων χρήσεων επί μισθώσεων των υπηρεσιών είναι ευρύτερη των κοινών μισθώσεων),
β) για αλλαγές ή βελτιώσεις, στις οποίες θα προβεί πριν ή μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας,
γ) αν από δική του υπαιτιότητα ανακληθεί η απόφαση περί κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας ή λυθεί η σύμβαση,
δ) εάν δεν εγκριθούν τα πρακτικά του διαγωνισμού ή η απόφαση κατακύρωσης από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Επανάληψη – ματαίωση της δημοπρασίας

1. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται μετά από σχετική απόφαση του Δημάρχου αν δεν παρουσιαστεί κανείς ενδιαφερόμενος για να συμμετάσχει σ’ αυτήν. Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 194 του Ν. 3463/2006, είναι δυνατή μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, η με απευθείας ανάθεση μίσθωση ακινήτου.
2. Μπορεί μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η δημοπρασία να επαναληφθεί όταν:
• το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, λόγω ασύμφορου τιμήματος ή σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας,
• μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης δεν υπογράφει τα πρακτικά,
• μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της κατακυρωτικής απόφασης, δεν προσέλθει
εμπρόθεσμα για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
3. Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου, που αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης, και δημοσιεύεται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργειά της.
4. Η δημοπρασία ματαιώνεται στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθούν ελλείψεις αυτών, που αφορούν όλους τους διαγωνιζόμενους.
5. Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους διακήρυξης, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 και του Ν. 3463/2006, σε συνδυασμό και επικουρικά με τις διατάξεις του Π.Δ. 34/1995 (ΦΕΚ 30/Α΄/10-2-1995) και του Ν. 2741/1999.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Κατακύρωση – Λοιπές διατάξεις

1. Τα πρακτικά της δημοπρασίας υπόκεινται στην έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής και του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, ο δε τελευταίος μειοδότης είναι υπεύθυνος για την προσφορά του μέχρι που θα κοινοποιηθεί στο όνομά του η έγκριση ή η απόρριψη των αποτελεσμάτων της δημοπρασίας.
2. Η μισθωτική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 34/1995 (ΦΕΚ 30/Α΄/10-02-1995) και του Ν. 2741/1999.
3. Όλοι οι παρόντες όροι θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβασή τους αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Δημοσιοποίηση Διακήρυξης

Η διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στον πίνακα ανακοινώσεων της Κοινότητας Νάξου και στο δημοσιότερο σημείο της έδρας του Δήμου (κτίριο στέγασης Πρωτοδικείου Νάξου). Θα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου (www.diavgeia.gov.gr) και της ιστοσελίδας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (www.e-naxos.eu) στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

ΑΡΘΡΟ 18ο

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την αρμόδια υπάλληλο, Παπαδοπούλου Ειρήνη (τηλ. 22853 60141).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.