ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                    Νάξος, 11/12/2019
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                               Αρ. πρωτ. 22727

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81).
2) Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» .
3) Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
4) Την αρ. 224 /2019 (ΑΔΑ: Ψ5ΝΣΩΚΗ-ΜΙ0) απόφαση του Δ.Σ. για τη μίσθωση
ιδιωτικών γεωτρήσεων .
5) Την αρ. 249/2019 (ΑΔΑ:ΩΞΣΧΩΚΗ-038) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με
την οποία καταρτίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση τουλάχιστον έξι (6)
γεωτρήσεων στη Δημοτική Ενότητα Νάξου, για τις ανάγκες ύδρευσης των Κοινοτήτων
της Νάξου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία
είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης και έως 3 Ιανουαρίου 2020.

Συνημμένο αρχείο

Σχόλια are closed.