Διακήρυξη Δημοπρασίας Εκμίσθωσης Τμημάτων Αιγιαλού και Παραλίας Δήμου Νάξου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                             Νάξος, 02 Ιουλίου 2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                         Αρ.Πρωτ.: 10540

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ Α΄77).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α΄114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων».
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 13, 16 Α του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α’) ‘Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις’, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 35, 37 και 42 του Ν.4607/2019 (ΦΕΚ 65/Α/2020) και των άρθρων 42, 43, 45 του Ν.4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α/2020).
5. Τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα όπως αυτός ισχύει.
6. Το 44213/03-12-2013 εγγρ. Υπ. Οικονομικών/Δ/νσης Οικονομικών «Περί υποχρέωσης είσπραξης και απόδοσης τέλους χαρτοσήμου για την παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας από ΟΤΑ σε τρίτους».
7. Την υπ’ αρ. 11/24-01-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων περί ορισμού Δημοτικών Συμβούλων σε επιτροπές έτους 2020 και συγκρότηση αυτών.
8. Την υπ΄αριθμ. Κ.Υ.Α. 47458ΕΞ2020/15-05-2020 των Υπουργών Οικονομικών-Περιβάλλοντος και Ενέργειας-Εσωτερικών (ΦΕΚ 1864/Β’/15-05-2020), που τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. 56468ΕΞ2020/05-06-2020 των Υπουργών Οικονομικών-Εσωτερικών-Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 2198/Β’/05-06-2020).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4690/30-05-2020 (ΦΕΚ 104/Α’/30-05-2020).
10. Την υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. Δ1 α/ΓΠ.οικ.38424(ΦΕΚ 2420/Β/18-06-2020) των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών με θέμα “Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”, ισχύος από τις 18/06/2020 έως την 02/07/2020 καθώς και τυχόν μεταγενέστερης αυτής.
11. Την υπ΄αρ. 227/13-08-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, με την οποία ψηφίστηκε ο Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
12. Την υπ’ αρ. 68/28-05-2020 (ΑΔΑ:ΩΔΑΘΩΚΗ-ΞΔΗ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με θέμα «Λήψη απόφασης για τον καθορισμός μισθωτικών αξιών (τιμών) τμημάτων αιγιαλού, παραλίας για παραχώρηση απλής χρήσης τους προς τρίτους, είτε κατόπιν δημοπρασίας είτε χωρίς δημοπρασία (απευθείας), για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, ιδίως για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών) λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για τα έτη 2020,2021 και 2022 (υπ’ αρ. 136/26-05-2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
13. Την υπ’ αρ. 76/30-06-2020 (ΑΔΑ:9ΨΔΒΩΚΗ-5ΟΛ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με θέμα «Καθορισμό τμημάτων αιγιαλού, παραλίας για παραχώρηση απλής χρήσης τους προς τρίτους, κατόπιν δημοπρασίας (μη δικαιούχοι απευθείας ανάθεσης), για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, ιδίως για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών) λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου για το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για τα έτη 2020,2021 και 2022 ( υπ’ αρ. 8/24-06-2020 απόφαση Ποιότητας Ζωής).
14. Την υπ’ αρ. 187/01-07-2020 (ΑΔΑ:63Α3ΩΚΗ-2ΣΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας  παρέχονται από το Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου, στο Δημοτικό Κατάστημα Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στη Χώρα Νάξου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα:2285-3 – 60121 & 60186.

Συνημμένο αρχείο.

          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Σχόλια are closed.