Διακήρυξη δημοπρασιών-μισθώσεων χώρων σταθμεύσεων οχημάτων