Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση –παραχώρηση μίας (1) θέσης περιπτέρου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Νάξος 20-12-2022
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                        Aριθ. πρωτ. 23675
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση –παραχώρηση μίας (1) θέσης περιπτέρου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ-77Α /30-3-81),
2. Του Π.Δ. 34/1995
3. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 4257/2014, ΦΕΚ 93Α /14.4.2014
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ114/Α’/08-06-2006) Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας.
6. Την υπ’ αριθ 23/2021 απόφαση (ΑΔΑ: ΨΡ4ΜΩΚΗ-7Φ2) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων περί καθορισμού θέση νέου περιπτέρου στην Κ. Νάξου.
7. Tην υπ’ αριθμ.62/2022 (ΑΔΑ: ΨΛ08ΩΚΗ-ΦΦΩ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σχετικά με καθορισμό θέσεων περιπτέρων».
8. Την υπ’ αριθ. 17/2021 απόφαση της Κοινότητας Νάξου.
9. την υπ΄αριθμ 344/2014 απόφαση (ΑΔΑ: 7ΥΦΟΩΚΗ-ΕΚ6) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σχετικά με < Έγκριση ή μη τεχνικών προδιαγραφών νέων περιπτέρων (κουβουκλίων) που θα εγκατασταθούν στην περιφέρεια του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων>
10. Την υπ’ αριθ. 22429/5-12-2022 Έκθεση εκτίμησης της επιτροπής Εκτίμησης Κινητών και Ακινήτων
11. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 5410/2022 έγγραφο του Α.Τ. Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
12. Την υπ’ αριθ. 451/2022 απόφαση (ΑΔΑ: ΨΙΠΑΩΚΗ-ΣΣΝ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων περί καθορισμού των όρων της προφορικής και πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση περιπτέρου στην Κοινότητα Νάξου.
13. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 1854/17-11-2022 έγγραφο της ΥΔΟΜ Νάξου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Τη διενέργεια πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου που βρίσκεται στην Κοινότητα Νάξου, όπως αυτό εμφαίνεται στο από Δεκεμβρίου 2021 σκαρίφημα και περιγράφεται παρακάτω με σκοπό την εγκατάσταση περιπτέρου. Η δημοπρασία θα λάβει χώρα στις 20 Ιανουαρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30π.μ. στο Δημαρχείο και συγκεκριμένα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενώπιον της επιτροπής που έχει οριστεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 136/2022 (ΑΔΑ:Ω85ΜΩΚΗ-9 Ε3) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει αποτέλεσμα η δημοπρασία θα επαναληφθεί στις 3 Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. στον ίδιο χώρο και με τους ίδιους όρους, χωρίς να απαιτείται άλλη δημοσίευση. Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.
Καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον καθορίζοντας τους όρους δημοπρασίας ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΙΟΥ
Η θέση του περιπτέρου όπως αποτυπώνεται στο από Δεκεμβρίου 2021 Τοπογραφικό διάγραμμα-σκαρίφημα για εγκατάσταση περιπτέρου με κλίμακα 1:200 του πολιτικού μηχανικού ΕΜΠ Γεωργίου Μανιού, βρίσκεται στην Κοινότητα Νάξου, θέση «Εργατικές Κατοικίες» δυτικά του οικοπέδου των Εργατικών Κατοικιών. Έχει συνολικό εμβαδόν 3,60τ.μ. , διαστάσεων 1,80χ2,00μ , και έχει τις εξής συντεταγμένες σύμφωνα με το ΕΣΓΑ 87 : κορυφή 1: Χ=622624.95, Ψ=4107282.85, πλευρά 1,80μ., κορυφή 2: Χ=622623.64, Ψ=4107284.08, πλευρά 2,00μ., κορυφή 3: Χ=622622.27, Ψ=4107282.62, πλευρά 1,80μ., κορυφή 4: Χ=622623.58, Ψ=4107281.39, πλευρά 2,00μ. Το δάπεδο του κοινοχρήστου χώρου είναι επιστρωμένο με τσιμεντόπλακες και η θέση που θα τοποθετηθεί εξασφαλίζει περιμετρικά απόσταση 4,00 μ. ελεύθερου κοινόχρηστου χώρου.
Σύμφωνα με το τοπογραφικό αυτό διάγραμμα ο χώρος που θα παραχωρείται στα περίπτερα για την τοποθέτηση ψυγείων πώλησης παγωτών και αναψυκτικών, καθώς και για σταντ πώλησης εντύπων ημερησίου ή περιοδικού τύπου, θα είναι εφαπτόμενος της έκτασης που καταλαμβάνει το σώμα του περιπτέρου και:
(1) α. Δεν θα υπερβαίνει τα 6 τμ όταν βρίσκεται σε πλατείες ή πεζοδρόμια.
β. Δεν θα υπερβαίνει τα. 3τμ στις υπόλοιπες περιπτώσεις.
(2). Σε περίπτερα που βρίσκονται μπροστά από προθήκες καταστημάτων ή Υπηρεσιών, ανεξαρτήτως του πλάτους του πεζοδρομίου, θα τους διατίθεται χώρος 2,00τμ.
(3). Στον παραχωρούμενο χώρο, επιτρέπεται η τοποθέτηση έως 2 στάντ πώλησης εντύπων, ενός (1) ψυγείου παγωτών, ενός (1) απλού και ενός διπλού ψυγείου αναψυκτικών (Υγειον. Διάταξη Α1β/8577/1983-ΦΕΚ 526/Β΄/24-09-1983), τα οποία πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε η μια πλευρά τους να είναι σε επαφή με το σώμα του περιπτέρου.
(4). Η τοποθέτηση παιχνιδιών ή παιχνιδομηχανών σε πλατείες ή πεζοδρόμια θα εξετάζεται κατά περίπτωση και θα εκδίδεται άδεια με τη σύμφωνη γνώμη της Δημοτικής Αστυνομίας υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παραβιάζεται η λειτουργικότητα του κοινόχρηστου χώρου.
(5). Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσματος (τέντας), χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα, η οποία να προεξέχει το μέγιστο κατά 0,5μ. σε οριζόντια προβολή από αυτό και σε απόσταση μικρότερη των 0,5μ από το ρείθρο του πεζοδρομίου.
(6). Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσθήκη ή τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων και λοιπών στοιχείων που μεταβάλλουν τον επιτρεπόμενο τύπο και τις διαστάσεις του περιπτέρου. (μέγιστο μήκος και μέγιστο πλάτος ενός περιπτέρου είναι 1,70μΧ1,50μ).
(7). Η άδεια χορηγείται κατόπιν αιτήσεως στην οποία επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο της άδειας εκμετάλλευσης του περιπτέρου από το αρμόδιο αυτοτελές τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης με προγενέστερη έγκριση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και κάθε άλλη άδεια που απαιτείται εκ του Νόμου.

ΑΡΘΡΟ 1ο ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
Η τιμή εκκίνησης του καταβλητέου μισθώματος ορίζεται στο ποσό των 250,00 ευρώ το μήνα λαμβάνοντας υπ’ όψη και κάθε στοιχείο προσδιοριστικό της αξίας της θέσης του περιπτέρου και ιδίως τα κυκλοφοριακά δεδομένα, την εμπορικότητα των οδών και τη δυνατότητα περαιτέρω παραχώρησης του περιβάλλοντος κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη της οικονομικής του δραστηριότητας. Σε κάθε περίπτωση παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου, πέραν αυτού που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγματος, όπως εκάστοτε ισχύουν.
Προσφορές μικρότερες του παραπάνω ποσού δεν θα γίνουν αποδεκτές από την Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας. Πλειοδότης ανακηρύσσεται όποιος διαγωνιζόμενος προσφέρει το υψηλότερο τίμημα. Η αύξηση της πλειοδοτούσας προσφοράς θα κλιμακώνεται ανά 25,00 ευρώ. Είναι περιττή και με απόφαση της Επιτροπής, δεν θα επακολουθήσει η διαδικασία της δεύτερης φάσης (πλειοδοσίας), εάν μόνον ένας εκ των ενδιαφερομένων ανακηρυχθεί να συμμετάσχει στην ανοιχτή πλειοδοτική δημοπρασία, εφόσον δίνει προσφορά οπωσδήποτε ανώτερη από τα αρχικά όρια, οπότε αυτός ανακηρύσσεται πλειοδότης.
ΑΡΘΡΟ 2ο ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως περίπτερο (εντασσόμενο στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου σύμφωνα με το άρθρο της Υγ/Διάταξης Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/21.06.2017 (ΦΕΚ2161/23.06.2017 τεύχος Β’), ο δε μισθωτής έχει την υποχρέωση να εφοδιαστεί με τις απαιτούμενες εκ του Νόμου άδειες και να τηρεί τους υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας. Πάσα επισκευή ή άλλη συμπληρωματική εργασία – επέμβαση κατά το χρόνο μισθώσεως που θα απαιτηθεί να γίνει, θα γίνει μόνο μετά από έγκριση της Δημοτικής Αρχής και θα βαρύνει τον μισθωτή ο οποίος δεν δικαιούται να ζητήσει από το Δήμο καμία αποζημίωση, συμψηφισμό ή μείωση του μισθώματος κατά τη λήψη του χρόνου μισθώσεως.
ΑΡΘΡΟ 3ο ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ
Καθώς η θέση στην οποία θα εγκατασταθεί το περίπτερο είναι καινούργια και δεν υπάρχει υφιστάμενο περίπτερο, ο μισθωτής υποχρεούται με δικές του δαπάνες και επιμέλεια να εγκαταστήσει νέο περίπτερο, οι διαστάσεις του οποίου θα είναι σύμφωνες με την περιγραφή του στο ανωτέρω αναφερόμενο τοπογραφικό διάγραμμα-σκαρίφημα εγκατάστασης περιπτέρου. Εντός εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού της μισθώσεως ο μισθωτής υποχρεούται να κάνει έναρξη πλήρους λειτουργίας του περιπτέρου και εντός τριών μηνών να θέσει σε πλήρη λειτουργία το περίπτερο, άλλως ο εκμισθωτής θα δύναται να κηρύξει αυτόν έκπτωτο με τις σε βάρος του συνέπειες εκ της παραβιάσεως της μισθώσεως. Η μη συμμόρφωσή του προς την ανωτέρω υποχρέωση συνεπάγεται έκπτωση του μισθωτού μετά προηγούμενη κλήση προς παροχή εξηγήσεων εντός προθεσμίας 48 ωρών. Στην περίπτωση αυτή η σύμβαση μίσθωσης λύεται και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ο δε μισθωτής δεν έχει δικαίωμα να αναζητήσει το τυχόν υπόλοιπο καταβληθέν μίσθωμα, το οποίο καταπίπτει επίσης υπέρ του εκμισθωτή ως συμφωνημένης από τώρα ποινικής ρήτρας για παραβίαση ουσιώδους όρου της μίσθωσης.
Μετά τη λήξη της συμβατικής διάρκειας, ο μισθωτής δύναται να απομακρύνει ή να διαπραγματευθεί με τον νέο μισθωτή που τυχόν υπάρξει σχετικά με το τοποθετηθέν από τον ίδιο κουβούκλιο. Η τοποθέτηση του κουβουκλίου θα πρέπει να εναρμονίζεται με την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, της δημόσιας κυκλοφορίας, την αισθητική και λειτουργική φυσιογνωμία του αστικού περιβάλλοντος, καθώς και την εν γένει προστασία της κοινής χρήσης.
Προδιαγραφές Κατασκευής Περιπτέρου και χρωμα κουβουκλίου
Το μήκος του περιπτέρου πρόκειται να είναι 1,50 μέτρα και το πλάτος του 1,30 μέτρα. Οι διαστάσεις αυτές θα άρχονται από τη βάση έδρασης του περιπτέρου με κατάληξη τη βάση της στέγης αυτού και για κάθε οριζόντια τομή του. Οι δε άκρες της στέγης θα εξέχουν περιμετρικά κατά 15 εκατοστά του μέτρου.
 Μέγιστο Ύψος Περιπτέρου 2,60 μέτρα
1. Ύψος βάσης έδρασης περιπτέρου (από οπλισμένο σκυρόδεμα): 0,10 μέτρα
2. Ύψος από τη βάση έως τις θυρίδες: 0,90 μέτρα
3. Ύψος από τη βάση των θυρίδων μέχρι τη στέγη: 1,40 μέτρα
4. Ύψος κωνικής στέγης: 0,20 μέτρα
5. Συνολικό Ύψος από βάση μέχρι κωνική στέγη: 2,60 μέτρα
 Κατασκευή:
Η βάση θα έχει διαστάσεις 2,00 μέτρα (μήκος) Χ 1,80 μέτρα (πλάτος) Χ 0,10 μέτρα (Ύψος) και θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα πακτωμένο από μεταλλικά στριφώνια στο έδαφος. Ο σκελετός του περιπτέρου θα κατασκευαστεί από Α΄ποιότητας σουηδικό ξύλο. Το δάπεδο η οροφή καθώς και οι εξωτερικοί ταμπλάδες θα κατασκευαστούν από κόντρα πλακέ θαλάσσης.
Στην εμπρόσθια και τις πλάγιες πλευρές του περιπτέρου θα κατασκευαστούν τρεις συνολικά θυρίδες για συναλλαγές με τους πελάτες, ενώ πίσω από την κεντρική θυρίδα και στην άλλη πλευρά θα κατασκευαστεί η είσοδος του περιπτέρου.
Περιμετρικά της στέγης θα τοποθετηθεί τέντα η οποία δεν επιτρέπεται να προεξέχει άνω του ενός μέτρου από την ακμή της στέγης του περιπτέρου και σε ικανό ύψος που δεν θα ενοχλεί συναλλασσόμενους και διαβάτες.
Το χρώμα των ξύλινων επιφανειών του περιπτέρου θα είναι μπεζ ανοικτό.
Η δε τοποθέτησή του στο σημείο θα είναι τέτοια που θα εξασφαλίζεται περιμετρικά η ύπαρξη (κατ’ ελάχιστον) 4,00 μέτρων ελεύθερου κοινόχρηστου χώρου.

ΑΡΘΡΟ 4ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης μεταξύ του Δήμου και του τελευταίου πλειοδότη, με δυνατότητα παράτασης, εφόσον ο μισθωτής υποβάλει σχετική αίτηση τουλάχιστον τέσσερεις (4) μήνες πριν τη λήξη της μίσθωσης και γίνει αποδεκτή από το αρμόδιο όργανο του Δήμου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη παράταση της μίσθωσης πλην της προαναφερομένης. Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρή αναμίσθωση, υπεκμίσθωση καθώς και υπομίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή. Επίσης, απαγορεύεται η πρόσληψη συνεταίρων και η σύσταση εταιρείας οποιασδήποτε μορφής χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου και γενικά η περαιτέρω παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης σε τρίτους με ή χωρίς αντάλλαγμα. Τέλος αποκλείεται η απευθείας παραχώρηση σε τρίτους.
Η σύμβαση λύεται κανονικά με τη λήξη του χρόνου της συμβάσεως, εφ΄ όσον δεν αποφασιστεί από τα μέρη παράταση αυτής. Κατά τη λήξη της μίσθωσης, ο μισθωτής υποχρεώνεται να παραδώσει αμέσως το μίσθιο με πρωτόκολλο παραδόσεως-παραλαβής. Σε διαφορετική περίπτωση θα αποβληθεί βιαίως και θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ποσό ίσο προς το 1/10 του καταβαλλομένου, κατά τη λήξη της μίσθωσης, μηνιαίου μισθώματος, για κάθε μέρα παραμονής του στο μίσθιο, από την ημέρα της λήξης της μίσθωσης.
Η δια καταγγελίας λύση της σύμβασης, καθώς και η πρόωρη λύση της σύμβασης εκ μέρους του μισθωτή άνευ σπουδαίου λόγου συνεπάγεται σαν ποινή την κατάπτωση της εγγύησης που έχει κατατεθεί υπέρ του Δήμου χωρίς αυτή να συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές του Δήμου προς το μισθωτή. Έχει επίσης ως αποτέλεσμα την υποχρέωση του μισθωτή να παραδώσει το μίσθιο στη δήλη ημέρα και ώρα που θα του τάξει ο Δήμος με πρόσκληση, στην κατάσταση που το παρέλαβε ή με τις τυχόν επισκευές και βελτιώσεις που επέφερε σε αυτό. Αν ο μισθωτής αρνηθεί ή καθυστερήσει για οποιοδήποτε λόγο την παράδοση του μισθίου, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να επιβάλει πλέον της αποζημίωσης για τη χρήση αυτού πόσο ίσο προς το συμβατικό μίσθωμα και ποινική ρήτρα ίση προς το πενταπλάσιο του ημερήσιου συμβατικού αναλογούντος μισθώματος για κάθε ημέρα καθυστέρησης απόδοσης του μισθίου και να αποβάλει το μισθωτή από το μίσθιο με κάθε νόμιμο μέσο. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα περαιτέρω να απαιτήσει και αποζημίωση για κάθε ζημιά την οποία θα υποστεί από την παράβαση των εν γένει υποχρεώσεων του μισθωτή.
Κατά την απόδοση του μισθίου ο μισθωτής οφείλει να προσκομίσει εξοφλημένους όλους τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας που αφορούν την περίοδο κατανάλωσης μέχρι την ημέρα της απόδοσης και στην περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί, οφείλει να τους εξοφλήσει όταν εκδοθούν, άλλως τα ποσά αυτά θα εισπράττονται με κατάπτωση εγγυητικής επιστολής, την οποία ο μισθωτής οφείλει να ανανεώσει προ της λήξεώς της και αν λήγει κατά την ημέρα απόδοσης του μισθίου. Στην περίπτωση μη ανανέωσης ο Δήμος δικαιούται να ζητήσει την κατάπτωση της εγγυήσεως πριν τη λήξη της χωρίς συμψηφισμό αυτής με τυχόν οφειλές προς το μισθωτή.
ΑΡΘΡΟ 5ο ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί στη δημοπρασία θα προσαυξάνεται μετά την πρώτη διετία κατά ποσοστό 75% της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής με κατώτατο όριο αύξησης 3% ετησίως. Το ποσοστό αυτό θα υπολογίζεται επί του εκάστοτε καταβαλλόμενου μισθώματος. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται στο Ταμείο του Δήμου ή σε τραπεζικό λογαριασμού του Δήμου, θα είναι μηνιαίο και θα προκαταβάλλεται μέσα στις πρώτες πέντε (5) ημέρες κάθε μισθωτικού μήνα, χωρίς όχληση από τον εκμισθωτή. Καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος, ολική ή μερική, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία ή η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους του μισθωτηρίου συμφωνητικού ή του Νόμου θα συνεπάγεται: α. την άμεση λύση της σύμβασης και την έκπτωση του μισθωτή από κάθε δικαίωμα από τη σύμβαση, την αποβολή του μισθωτή από το μίσθιο και την άμεση απόδοση του μισθίου κατά τη νόμιμη διαδικασία. β. την κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. γ. παρέχει στον εκμισθωτή το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση για κάθε ζημία του από την αθέτηση της σύμβασης. Το ποσό αυτό θα είναι ίσο με το διπλάσιο του καταβαλλομένου ετήσιου μισθώματος. Ο μισθωτής δε δικαιούται να ζητήσει μείωση του αναπροσαρμοζόμενου κατ’ έτος μισθώματος από την κατακύρωση της μίσθωσης και εφ’ εξής, με εξαίρεση την υποχρεωτική επιβολή μείωσης κατόπιν κρατικής εντολής ή νομοθετικής ρύθμισης. Παράλληλα, ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα μείωσης του μισθώματος, για βλάβη από θεομηνία ή οποιαδήποτε άλλη αιτία που τυχόν επέλθει μετά την υπογραφή της σύμβασης. Τον μισθωτή βαρύνουν όλες οι δαπάνες για υδροληψία, ηλεκτροφωτισμό, δημοτικά τέλη κάθε μορφής, καθώς και δαπάνες κάθε μορφής για τη συντήρηση του μισθίου. Οι δαπάνες για επισκευές ακόμη και όταν πρόκειται για αναγκαίες βαρύνουν αποκλειστικά τον μισθωτή. Επίσης, τον μισθωτή βαρύνει και ολόκληρο το αναλογούν ποσοστό χαρτοσήμου, ΟΓΑ χαρτοσήμου, καθώς και κάθε άλλο ισοδύναμο τέλος ή φόρος που τυχόν θα θεσπιστούν. Ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει τέλη κοινοχρήστου χώρου ανά έτος αναπροσαρμοζόμενα σύμφωνα με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δήμου. Η καταβολή του εν λόγω τέλους θα γίνεται στην αρχή κάθε έτους. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του περιπτέρου, για διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών, άνευ αποχρώντος λόγου και δίχως την κατάθεση δικαιολογητικών που ν’ αποδεικνύουν το λόγο αυτό, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε νέα δημοπρασία. Η ασφάλιση του περιπτέρου και του τυχόν εξοπλισμού του αποτελεί ευθύνη του μισθωτή.
ΑΡΘΡΟ 6ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η εκμίσθωση θα γίνει μετά από πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 192 Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), του Π.Δ. 270/1981 του άρθρου 72 παρ. 1 περ. Ε’ του Ν. 3852/2010, του Π.Δ.34/1995 και του Ν. 4093/2012 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 76 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 43 Α’ /14.04.2014) και θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο στη Χώρα της Νάξου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών και μπορεί να συνεχίζεται και πέρα την καθορισμένη ώρα, εφ’ όσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές, καταχωριζομένης της σχετικής απόφασης της επιτροπής στα τηρούμενα πρακτικά. Οι προσφορές των πλειοδοτών γράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφώνησης του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβιβάζεται διαδοχικά από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει υποχρεωτικά τον τελευταίο πλειοδότη, μέχρι να του γνωστοποιηθεί η ολοκλήρωση της προβλεπόμενης από το Νόμο εγκριτικής διαδικασίας, οπότε και καθίσταται μισθωτής. Αν κάποιος παίρνει μέρος στη δημοπρασία για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην αρμόδια επιτροπή πριν αρχίσει ο διαγωνισμός και να καταθέσει σχετικό πληρεξούσιο, αλλιώς θεωρείται ότι συμμετέχει για δικό του λογαριασμό. Το πληρεξούσιο έγγραφο πρέπει να φέρει βεβαία χρονολογία και να πιστοποιείται η γνησιότητα της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος (με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή μέσω gov.gr). Σε περίπτωση συμμετοχής νομικών προσώπων να προσκομίζονται κατά την ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας τα κατά νόμο νομιμοποιητικά έγγραφα. Οι επί της διεξαγωγής του διαγωνισμού ενστάσεις κατατίθενται την ίδια εργάσιμη ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθημερόν στη διενεργήσασα το διαγωνισμό Επιτροπή προκειμένου να αποφανθεί. Ενστάσεις δύνανται να υποβληθούν μόνο από συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ή από υποψηφίους, οι οποίοι αποκλείστηκαν με απόφαση της επιτροπής από το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή η ένσταση πρέπει να αφορά λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας γνωμοδοτεί επί των ενστάσεων, η δε γνώμη της αυτή καταγράφεται στο πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας. Πριν από την έγκριση ή μη του πρακτικού για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, η Επιτροπή αποφασίζει σχετικά με τις υποβληθείσες ενστάσεις.
ΑΡΘΡΟ 7ο ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου ενώ τα νομικά πρόσωπα παρίστανται διά των νομίμων εκπροσώπων τους, κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό τους.
Τόσο τα φυσικά πρόσωπα όσο και οι εταιρείες προκειμένου να γίνουν δεκτοί στη δημοπρασία απαιτείται να προσκομίσουν τα κατωτέρω δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται όλα σε ισχύ κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας, άλλως θεωρείται ότι δεν προσκομίστηκαν. Η μη προσκόμιση έστω και ενός εξ αυτών ή η προσκόμιση δικαιολογητικού που δεν πληροί τους όρους της παρούσας ή του Νόμου συνεπάγεται αποκλεισμό του ενδιαφερομένου από τη δημοπρασία. Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία επειδή δεν πληροί τους όρους που προβλέπονται στη διακήρυξη, αναγράφεται στα πρακτικά.
α. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής. Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στη δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσουν στην επιτροπή δημοπρασιών του Δήμου, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει, με ποινή αποκλεισμού από την περαιτέρω διαδικασία, να αναφέρει τα στοιχεία των συμμετεχόντων, τον τίτλο και τον ΑΔΑ της δημοπρασίας για την οποία δίνεται η εγγύηση. Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ελαχίστου ορίου προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη ολόκληρου του μισθώματος ενός έτους, ήτοι (250,00 Χ 12 Χ 10% =300 ευρώ ).Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον μεν τελευταίο πλειοδότη μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής του μισθίου και την αντικατάστασή της με άλλη καλής εκτέλεσης, στους δε υπόλοιπους συμμετέχοντες μετά την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας.
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από της κοινοποιήσεως, ενεργουμένης με απόδειξη παραλαβής, της αποφάσεως της απόφασης της Διοικητικής Αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, προσέλθει με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης. Σε περίπτωση μη προσέλευσής του η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καταπίπτει υπέρ του Δήμου, σύμφωνα με το Νόμο και χωρίς δικαστική παρέμβαση και η δημοπρασία θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους, οι δε δαπάνες θα βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του. Επιπλέον, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί το μίσθωμα που επετεύχθη κατά την πρώτη δημοπρασία, ο τελευταίος πλειοδότης της πρώτης δημοπρασίας και ο εγγυητής του θα βαρύνονται στην καταβολή της διαφοράς μεταξύ των δύο μισθωμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών, η σύμβαση θεωρείται καταρτισθείσα οριστικά.
Για την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, ο τελευταίος πλειοδότης θα προσκομίσει στο Δήμο ως εγγύηση καλής εκτέλεσης για την εξασφάλιση της έγκαιρης καταβολής του μισθώματος και την καλή εκπλήρωση των όρων της σύμβασης, για πέντε (5) έτη, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης, ποσού ίσου προς το ποσοστό 10% επί του επιτευχθέντος ετησίου μισθώματος για όλη τη διάρκεια της πενταετούς μίσθωσης όπως αυτό ορίσθηκε στην σύμβαση μίσθωσης (Μίσθωμα Χ 12 μήνες Χ 5 έτη Χ 10%), η οποία θα ισχύει για ολόκληρη τη μισθωτική περίοδο, δηλαδή μέχρι την οριστική παράδοση του μισθίου από το μισθωτή στο Δήμο.. Σε περίπτωση που προσκομισθεί εγγυητική επιστολή που λήξει κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, ο μισθωτής υποχρεούται να ανανεώσει αυτή εγκαίρως και άνευ οχλήσεώς του. Η εγγύηση αυτή θα επιστρέφεται στο δικαιούχο μετά τη λήξη της, ή την καθοιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης και εφόσον δεν συντρέχει εύλογος αιτία κατάπτωσής της και δεν υπάρχουν μεταξύ των μερών διαφορές από τη λύση της σύμβασης. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης από υπαιτιότητα του μισθωτή ή κήρυξης αυτού έκπτωτου, η εγγύηση θα καταπίπτει υπέρ του Δήμου. Οποιαδήποτε παράβαση του όρου αυτού και ιδία η μη κατάθεση έγκαιρα της εκάστοτε εγγυητικής επιστολής, παρέχει το δικαίωμα στο Δήμο να καταγγείλει τη σύμβαση και να καταστήσει εξωστέο το μισθωτή.

β. Εγγυητής. Επιπλέον ο τελευταίος πλειοδότης που θα αναδειχθεί από τη δημοπρασία θα πρέπει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα συνυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και το μισθωτήριο συμβόλαιο κι έτσι θα καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος μαζί με τον πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της συμβάσεως. Ο εγγυητής δύναται να παρίσταται είτε με φυσική παρουσία, είτε δυνάμει εξουσιοδότησης. Η εξουσιοδότηση του εγγυητή προς τρίτο πρόσωπο πρέπει να περιλαμβάνει ρητή εντολή προς τον εξουσιοδοτούμενο να παραστεί στη συγκεκριμένη δημοπρασία (και να αναγράφεται ο ΑΔΑ), να δηλώσει δηλώνει ότι ο εγγυητής έλαβε γνώση των όρων της δημοπρασίας και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και να υπογράψει τα πρακτικά και τη σύμβαση αντί του εγγυητή και για λογαριασμό του. Θα πρέπει δε να προκύπτει αναμφίβολα η γνησιότητα της υπογραφής του εγγυητή (με θεώρηση γνησίου υπογραφής του ή μέσω gov.gr). Ο εξουσιοδοτούμενος θα πρέπει να φέρει αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.
Ο εγγυητής θα πρέπει να προσκομίσει στην επιτροπή διαγωνισμών:
α. Φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ
β. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της δημοπρασίας και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
γ. Φορολογική ενημερότητα
δ. Ασφαλιστική ενημερότητα
ε. Βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Σε περίπτωση θανάτου του εγγυητή διαρκούσης της συμβάσεως μισθώσεως, ο μισθωτής υποχρεούται εντός ενός μηνός να ορίσει νέο εγγυητή, του οποίου το αξιόχρεο θα ελέγξει η οικονομική επιτροπή αφού προσκομίσει τα προβλεπόμενα στην παρούσα δικαιολογητικά.
ΑΡΘΡΟ 8ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, πέραν των όσων γράφονται στα παραπάνω άρθρα και κυρίως στο άρθρο -7-, υποχρεούνται να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά για τη νόμιμη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.
• Έγγραφα Νομιμοποίησης για Διαγωνιζόμενα Φυσικά Πρόσωπα:
1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ
2. Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου περί μη ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών του διαγωνιζόμενου και του εγγυητή του.
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου σε ισχύν από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή για α) για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, νομιμοποίηση, εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, β) για παραβίαση των διατάξεων των νόμων περί ηθών και λεσχών, γ) για παραβίαση της περί συναλλάγματος νομοθεσίας δ) για παράβαση της περί ναρκωτικών νομοθεσίας
4. Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας του τελευταίου τριμήνου από το αρμόδιο Πρωτοδικείο του τόπου κατοικίας.
5. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986(με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω gov. gr) με την οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος ως μισθωτής ακινήτων κυριότητας Δήμων ή Ελληνικού Δημοσίου ή ΕΟΤ για παράβαση όρων μίσθωσης και δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμό δημοσίου ή Ο.Τ.Α. .
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986(με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω gov. gr) με την οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι γνωρίζει την πραγματική σημερινή κατάσταση του προς εκμίσθωση χώρου, ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την πραγματική σημερινή του κατάσταση, λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό χωρίς καμία επιφύλαξη και ότι θα συμμορφώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης με την κείμενη νομοθεσία και όλες τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
8. Νομιμοποιητικά έγγραφα σε περίπτωση εξουσιοδότησης προς τρίτο πρόσωπο.

Έγγραφα Νομιμοποίησης για Διαγωνιζόμενα Νομικά Πρόσωπα:
1. Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις
2. Επικυρωμένο απόσπασμα Πρακτικών του αρμοδίου οργάνου του Νομικού Προσώπου με το οποίο αποφασίζεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό, ορίζεται το ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά και τα πρακτικά της δημοπρασίας, καθώς και ο Αντίκλητος, που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού.
3.Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας του τελευταίου τριμήνου από το Πρωτοδικείο της έδρας του διαγωνιζομένου.
4.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του νόμιμου εκπροσώπου του Νομικού Προσώπου ότι γνωρίζει την πραγματική σημερινή κατάσταση του προς εκμίσθωση χώρου, ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την πραγματική σημερινή του κατάσταση, λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό χωρίς καμία επιφύλαξη και ότι θα συμμορφώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης με την κείμενη νομοθεσία και όλες τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
5.Αποδεικτικό Φορολογικής, Δημοτικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και Ασφαλιστικών Οργανισμών του Νομικού Προσώπου καθώς και του νόμιμου εκπρόσωπου.
6.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του νόμιμου εκπρόσωπου του Νομικού Προσώπου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, ή προκειμένου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή για α) για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, νομιμοποίηση, εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, β) για παραβίαση των διατάξεων των νόμων περί ηθών και λεσχών, γ) για παραβίαση της περί συναλλάγματος νομοθεσίας δ) για παράβαση της περί ναρκωτικών νομοθεσίας. Σε περίπτωση εταιρείας αυτό ισχύει για όλους τους εταίρους σε Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. και Ε.Π.Ε. και όλα τα μέλη του Δ.Σ. για Α.Ε.
7. Σε περίπτωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό Κοινοπραξίας, το κάθε μέλος της ξεχωριστά θα υποβάλει όλα τα παραπάνω έγγραφα και πιστοποιητικά, ανάλογα με τη νομική του μορφή. Επίσης κάθε μεμονωμένο μέλος της Κοινοπραξίας θα καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι οι συμμετέχουσες Επιχειρήσεις ή τα άτομα που συνέστησαν την Κοινοπραξία με μόνο σκοπό να αναλάβουν, με την ίδια πάντα σύνθεση, τη μίσθωση και εκμετάλλευση του ανώτερου μίσθιου του Δήμου, ενέχονται και ευθύνονται έναντι του Δήμου σχετικά με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό ενιαία, αδιαίρετα και εις ολόκληρον, μέχρι τη σύσταση της προβλεπόμενης Α.Ε. και την υπογραφή της Σύμβασης, εφόσον η Κοινοπραξία προτίθεται να προχωρήσει σε σύσταση Α.Ε. ή σχετικά με την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και την τήρηση των όρων της Σύμβασης καθ’ όλη τη διάρκειά της.
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986(με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω gov. gr) με την οποία το νομικό πρόσωπο θα δηλώνει νομίμως εκπροσωπούμενο ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος ως μισθωτής ακινήτων κυριότητας Δήμων ή Ελληνικού Δημοσίου ή ΕΟΤ για παράβαση όρων μίσθωσης και δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμό δημοσίου ή Ο.Τ.Α. .
Διευκρινίζεται ότι όταν στην πρόσκληση συμμετέχει εταιρεία: α) Στο όνομα της εταιρείας θα εκδίδονται τα με αριθμούς 3 και 5 δικαιολογητικά, καθώς και η εγγυητική επιστολή και τα νομιμοποιητικά έγγραφα σε περίπτωση εξουσιοδοτήσεως β) Στο όνομα των εταίρων προκειμένου περί Ο.Ε, Ε.Ε. και ΕΠΕ, στο όνομα των διαχειριστών περί Ι.Κ.Ε., στο όνομα του μονοπρόσωπου εταίρου Ι.Κ.Ε., καθώς και στο όνομα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Α.Ε. εφόσον είναι και μέτοχοι με ποσοστό τουλάχιστον 3% στο μετοχικό κεφάλαιο, θα εκδίδονται τα πιστοποιητικά ποινικού μητρώου, η ασφαλιστική και η δημοτική ενημερότητα, γ) Στο όνομα ενός εκ των ομορρύθμων εταίρων ως νόμιμου εκπρόσωπου της επιχείρησης προκειμένου περί Ο.Ε ή Ε.Ε. και στο όνομα των νομίμων εκπροσώπων περί Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Α.Ε. θα εκδίδονται τα με αριθμούς 4 και 8 δικαιολογητικά, δ) Όλες οι εταιρείες θα προσκομίζουν τα καταστατικά ή εταιρικά τους καθώς και όλες τις τροποποιήσεις τους. Επιπλέον, οι μεν Α.Ε. πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ. περί του καταστατικού και των τυχών τροποποιήσεών του, καθώς και τα ΦΕΚ που έχουν δημοσιευθεί, οι δε λοιπές (Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε.,Ε.Ε.) πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ. που θα αναφέρεται η σύσταση και οι τροποποιήσεις και ε) Οι κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) απόφαση του Δ.Σ. της για συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό και του προσώπου που εξουσιοδοτείται με την απόφαση αυτή να συμμετέχει.
Τα συμμετέχοντα από κοινού φυσικά ή νομικά πρόσωπα ευθύνονται αλληλεγγύως και σε ολόκληρο έναντι του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Η έλλειψη ενός ή περισσοτέρων εκ των παραπάνω δικαιολογητικών αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από την διαδικασία της συμμετοχής. Την ευθύνη για την συγκέντρωση και την εμπρόθεσμη κατάθεση των δικαιολογητικών την φέρει αποκλειστικά και μόνο ο ενδιαφερόμενος.
Εάν ο μισθωτής είναι εταιρεία, σε κάθε τροποποίηση του καταστατικού θα πρέπει να εγκρίνεται από αρμόδιο όργανο του Δήμου και μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση της τροποποίησης θα προσκομίζεται από το μισθωτή επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού στο Δήμο μαζί με το αντίστοιχο ΦΕΚ (ανάλογα με την μορφή της εταιρείας) .
Στην περίπτωση που ο μισθωτής είναι φυσικό πρόσωπο και στη συνέχεια συστήσει εταιρεία θα πρέπει η σύσταση να εγκριθεί προηγουμένως από αρμόδιο όργανο του Δήμου και τα μέλη της εταιρείας θα πρέπει να προσκομίσουν Φορολογική ενημερότητα, Ασφαλιστική ενημερότητα, Βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της δημοπρασίας και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο εταίρος δεν έχει καταδικαστεί για αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 4-7 της παρούσας, Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
ΑΡΘΡΟ 9ο ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Η Οικονομική Επιτροπή κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας καθώς και τυχόν επαναληπτικών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση μη έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας κανένα δικαίωμα οποιασδήποτε φύσης για οποιαδήποτε αιτία και λόγο δεν παράγεται υπέρ του μισθωτή ή του πλειοδότη ή γενικότερα οποιουδήποτε άλλου συμμετέχοντος ή μη σε αυτήν. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση καθυστέρησης της εγκατάστασής του στον προς εκμίσθωση χώρο λόγω πραγματικού ή νομικού κωλύματος που αφορά τον ίδιο. Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την επιτροπή, τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος καθώς και αν: α) το αποτέλεσμά της δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή λόγω ασύμφορης προσφοράς ή σφάλματος κατά τη διενέργειά της β) μετά την κατακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης ή ο εγγυητής του, αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, γ) μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, δε έρθει αυτός ή ο εγγυητής του για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, δ) δεν αντικαταστήσει ο τελευταίος πλειοδότης την εγγύηση συμμετοχής με εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Στις περιπτώσεις β, γ και δ, η δημοπρασία επαναλαμβάνεται σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του, σαν ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό που προσφέρθηκε απ’ αυτόν.
ΑΡΘΡΟ 10ο ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να παρουσιαστεί μαζί με τον εγγυητή του στο Δημοτικό κατάστημα για τη σύνταξη του συμφωνητικού μίσθωσης και του πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής του μισθίου. Από την ημερομηνία των δύο αυτών εγγράφων, αρχίζει η μίσθωση και η υποχρέωση καταβολής του μισθώματος. Αν ο μισθωτής δεν παρουσιαστεί με τον εγγυητή του μέσα στην προθεσμία αυτή, η σύμβαση θεωρείται ως οριστικώς καταρτισθείσα, καταπίπτει αυτοδικαίως η εγγύηση υπέρ του Δήμου και ενεργείται νέα δημοπρασία σε βάρος αυτών, οι οποίοι ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο καθένας για την επί έλαττον διαφορά του νέου μισθώματος και για τα μισθώματα μέχρι την υπογραφή της νέας σύμβασης που υπολογίζονται με βάση την προσφορά τους.
ΑΡΘΡΟ 11ο ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση και να το προστατεύει, αλλιώς ευθύνεται για αποζημίωση. Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία σε πρόσωπα ή πράγματα που ήθελε τυχόν προκληθεί από οποιοδήποτε εν γένει αντικείμενο που θα βρίσκεται μέσα στο μισθωμένο χώρο ή θα έχει σχέση με την παρούσα μίσθωση. Τον μισθωτή βαρύνουν τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και κάθε δαπάνη που υπάρχει ή που θα υπάρξει στο μέλλον και έχει σχέση με τη μίσθωση του χώρου αυτού. Ο μισθωτής οφείλει να μεριμνά καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης για τη διατήρηση της παροχής του μισθίου και των υπέρ αυτού δουλειών και να αποκρούσει κάθε καταπάτηση αυτού, έχοντας το δικαίωμα άσκησης όλων των αγωγών του Δήμου, που θα του χορηγηθεί από τη σύμβαση της μίσθωσης ευθυνόμενος έναντι του Δήμου για κάθε έστω και από ελαφρά αμέλεια βλάβη μείωση ή απώλεια δικαιωμάτων. Οφείλει, ακόμη, να διατηρεί το μίσθιο σε πλήρη και ευπρόσωπη λειτουργία. Η παραβίαση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας της μίσθωσης. Ο μισθωτής υποχρεούται να τηρεί τους κανόνες υγιεινής, να είναι πλήρως εναρμονισμένος με τις υγειονομικές διατάξεις και την κείμενη νομοθεσία, καθώς επίσης υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο σε άριστη κατάσταση, μεριμνώντας για τη σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση που τυχόν χρειαστεί κατά τη διάρκεια της μίσθωσης η τοποθέτηση ή αλλαγή επιπλέον ηλεκτρολογικού, υδραυλικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, αυτή θα γίνει με δαπάνες του μισθωτή και θα παραμείνει ωφελεία του μίσθιου. Ο μισθωτής υποχρεούται ακόμη, μόλις λήξει η σύμβαση, να αποδώσει το χώρο ελεύθερο και σε καλή κατάσταση μετά τις τυχόν προσθήκες και βελτιώσεις του. Οιαδήποτε φθορά ή βλάβη θα βαρύνει αυτόν. Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης από το Δήμο ή μείωσης του μισθώματος για βλάβη του μισθίου του από θεομηνία ή άλλη τυχαία αιτία, που θα επέλθει σε αυτόν μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ούτε και απαλλάσσεται της καταβολής του μισθώματος εάν δεν έκανε χρήση του μισθίου χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου. Ο μισθωτής υποχρεούται να γνωστοποιεί αμέσως στο Δήμο, κάθε αγωγή πτώχευσης σε βάρος αυτού καθώς και κάθε δικαστική απόφαση. Η υποχρέωση αυτή κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή και αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης μίσθωσης. Ο μισθωτής υποχρεούται να έχει το περίπτερο ανοιχτό όλες τις ημέρες της εβδομάδας και να πωλεί μόνο τα υπό των εκάστοτε ισχυόντων διατάξεων επιτρεπόμενα είδη. Απαγορεύεται στο μισθωτή ή την μισθώτρια να προβεί σε διαρρυθμίσεις ή επισκευές στο περίπτερο άνευ εγγράφου συναινέσεως του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, τυχόν δε γενόμεναι υπ’ αυτού (συμπεριλαμβανομένων και των επισκευών ή κατασκευή ρολών) παραμένουν εις όφελος του μισθίου περιπτέρου άνευ δικαιώματος αποζημιώσεως εκ μέρους του Δήμου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του μισθώματος, η μη εξόφληση των τελών των βαρυνόντων το περίπτερο, η παράβαση οιουδήποτε άλλου όρου του παρόντος ή του νόμου παρέχει εις τον εκμισθωτή το δικαίωμα να καταγγείλει τη μίσθωση, να λύσει μονομερώς τη μίσθωση και να ζητήσει την διοικητική αποβολή του και την έξωσή του κατά τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δικ., ως και να ζητήσει όλα τα μισθώματα μέχρι της λήξεως της μισθώσεως, τα οποία καθίστανται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά. Στις περιπτώσεις αυτές καταπίπτουν υπέρ του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα να ζητήσει ο Δήμος αποζημίωση όπως αναγράφεται στο οικείο άρθρο. Σε περίπτωση πλειόνων του ενός διαδόχων κατά τα ανωτέρω προσκομίζεται πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών και υπεύθυνη δήλωση ενός εκάστου των λοιπών, με την οποία δηλώνεται η βούληση να παραχωρηθεί το δικαίωμα στον αιτούντα. Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι στο μισθωτή για την πραγματική κατάσταση του μισθίου, της οποίας ο μισθωτής έχει λάβει γνώση. Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για τυχόν αδυναμία ή άρνηση των αρμοδίων αρχών και υπηρεσιών για τη χορήγηση των απαιτούμενων αδειών. Εφόσον συντρέξει τέτοια περίπτωση η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια. Οι δε κατατεθείσες εγγυήσεις περιέρχονται χωρίς διατυπώσεις στο Δήμο. Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ απoχρώvτoς λόγου.

ΑΡΘΡΟ 12ο ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η παράβαση κάθε όρου αυτής της απόφασης συνεπάγεται την κήρυξη εκπτώτου του μισθωτή, τη λύση της μίσθωσης και την έξωση αυτού από το μίσθιο, οπότε η εγγύηση που κατατέθηκε καταπίπτει υπέρ του Δήμου, χωρίς δικαστική μεσολάβηση, γίνεται δε δημοπρασία σε βάρος αυτού και του εγγυητή του κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Η εξασφάλιση των απαιτούµενων αδειών και κάθε επιβαλλόµενη ενέργεια και δαπάνη για τη διασφάλιση και τήρηση όλων των προϋποθέσεων νόµιµης λειτουργίας των περιπτέρων αποτελούν ευθύνη του πλειοδότη- µισθωτή. Η έκδοση άδειας λειτουργίας του μισθίου και οτιδήποτε χρειάζεται για την έκδοση αυτής είναι αποκλειστικά ευθύνη του εκάστοτε μισθωτή και ουδεμία ευθύνη φέρει ο Δήμος για τυχόν μη έκδοση ή καθυστέρηση έκδοσης αυτής ή περιορισμό εκμετάλλευσης του μισθίου για οποιονδήποτε λόγο, και επομένως δεν υποχρεούται στην επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ή στη λύση της μίσθωσης.
Αρμόδια πολιτικά δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα προκύψει από τη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον πλειοδότη κηρύσσονται τα πολιτικά Δικαστήρια της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Νάξου. Ο Δήμος δικαιούται να προβαίνει οποιαδήποτε στιγμή με οποιονδήποτε τρόπο σε έλεγχο των εγκαταστάσεων του μισθίου προκειμένου να διαπιστώσει την κατάσταση αυτών και τη τήρηση από το μισθωτή των όρων της παρούσας και των όρων της μίσθωσης. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αποτελεί πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της διακήρυξης καθώς επίσης πλήρη γνώση της πραγματικής κατάστασης του προς εκμίσθωση ακινήτου. Για κάθε τι που δεν προβλέπεται από τη διακήρυξη αυτή, ισχύουν τα οριζόμενα από το 270/81 Π.Δ. περί καθορισμού όρων διενέργειας δημοπρασιών εκμίσθωσης πραγμάτων των Δήμων, από το 26/7/55 Β.Δ. και από τις πρόσθετες προϋποθέσεις που τίθενται στον 4257/2014 καθώς και από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
ΑΡΘΡΟ 13ο –ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευτεί τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας, θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στον πίνακα ανακοινώσεων της Κοινότητας Νάξου και στο Πρωτοδικείο Νάξου. Θα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου (www.diavgeia.gov.gr) και της ιστοσελίδας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (www.e-naxos.eu) στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί». Επιπλέον, περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα. Ο τελευταίος πλειοδότης βαρύνεται µε την πληρωμή των εξόδων δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης Δημάρχου µε τους τρόπους που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και µε την πληρωμή κάθε δαπάνης της διεξαγωγής της δημοπρασίας.

 

ΑΡΘΡΟ 14-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την αρμόδια υπάλληλο, Παπαδοπούλου Ειρήνη (τηλ. 22853 60141). Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Σχόλια are closed.