Παράταση ηλεκτρονικού διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο : Προμήθεια υδραυλικών υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης του Δήμου Νάξου Και Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες: Βερνίκου Νεκταρία
Τηλέφωνο: 22853-60127

Νάξος, 22-11-2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2009 (Δ.Κ.Κ.),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 1373
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
3. Την με αρ.πρωτ. 19725/02-11-2022 Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» με Α/Σ: 176344,
4. Το από 18-11-2022 αίτημα της εταιρείας «ΕΜΜ. Μ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Την παράταση του διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» με Α/Σ: 176344, λόγω του πολύ μεγάλου όγκου των υπό προμήθεια υλικών και των απαιτήσεων υποβολής δικαιολογητικών της τεχνικής προσφοράς

Η αποσφράγιση θα γίνει την 05/12/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Σχόλια are closed.