ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Νάξος, 21/12/2022

Αρ. πρωτ. 23918

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81).
2) Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων».
3) Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
4) Τις διατάξεις του Ν. 3130/03 (ΦΕΚ Α 76/28-3-03) «Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
5) Την αρ. 126/2022 (αδα: Ψ8ΘΤΩΚΗ-01Π) απόφαση του Δ. Σ. για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Αρχείου της Υπηρεσίας Δόμησης Νάξου.
5) Την αρ. 469/2022 ( 9ΑΤ5ΩΚΗ-ΜΣΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση κατάλληλου χώρου για τη στέγαση της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης και έως 20/1/2023.

Περιγραφή ακινήτου
Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου ή τουλάχιστον σε απόσταση ενός (1) χιλιομέτρου από τα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, να υπάρχει άμεση πρόσβαση επί της κεντρικής οδού, να έχει εμβαδόν τουλάχιστον 250,00 τμ. να είναι κατάλληλο για τον σκοπό που προορίζεται, δηλ. την στέγαση των γραφείων και αρχείων της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου. Θα πρέπει να είναι έτοιμο, ελεύθερο και σε άριστη κατάσταση, με συνδέσεις όλων των δικτύων παροχών κοινής ωφέλειας (φωτισμός, ύδρευση, αερισμός ,κ.λ.π.) σε άριστη κατάσταση για πλήρη και ασφαλή λειτουργία.
Θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο από τους πολίτες και γενικά να παρέχει όλες τις προβλεπόμενες διευκολύνσεις για ΑΜΕΑ. Επιπρόσθετα να πληροί όλες τις προϋποθέσεις από πλευράς πολεοδομικής νομοθεσίας. Επίσης θα πρέπει να διαθέτει φωτισμό ασφαλείας στην είσοδο-έξοδο κινδύνου , στους διαδρόμους σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος .Να συνοδεύεται από άδεια Παθητικής και Ενεργητικής Πυρασφάλειας.
Σαφή δήλωση του προσφέροντος αν προτίθεται να προβεί με δικά του έξοδα στην εσωτερική διαρρύθμιση, στην περίπτωση που δεν είναι διαρρυθμισμένο για τη χρήση που προορίζεται.
Τα δομικά υλικά κατασκευής τους να μην περιέχουν επιβλαβή για την υγεία στοιχεία, όπως π.χ. αμίαντο.
Ο ιδιοκτήτης πρέπει να γνωρίζει ότι εφόσον το οίκημα δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις στο σύνολό τους, θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στο όνομά του, θα αναλάβει την υποχρέωση και την δαπάνη να συμμορφωθεί με αυτές και να ολοκληρώσει τις ανάλογες εργασίες σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου.

Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας
Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Π.Δ. 270/1981:

Α’ φάση. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, και θα περιλαμβάνουν τα κάτωθι δικαιολογητικά :
1. Αίτηση συμμετοχής στην οποία θα περιγράφονται συνοπτικά οι χώροι, η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη).
2. Δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής, που να ισχύει κατά την ημέρα του διαγωνισμού.
3. Φωτοαντίγραφο τίτλου κυριότητας.
4. Φωτοαντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος.
5. Αντίγραφο του θεωρημένου στελέχους της οικοδομικής άδειας του κτιρίου ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής για τη νόμιμη κατασκευή του.
6. Αρχιτεκτονική κάτοψη του προσφερόμενου ακινήτου, σύμφωνα με την ισχύουσα οικοδομική άδεια. Σε περίπτωση όμως που η υπάρχουσα κατάσταση δεν απεικονίζει την κάτοψη της οικοδομικής Αδείας τότε θα κατατεθεί αρχιτεκτονικό σχέδιο της κάτοψης του ακινήτου στο οποίο θα απεικονίζεται η υπάρχουσα κατάσταση θεωρημένο από την Υπηρεσία Δόμησης
7. Βεβαίωση Πολιτικού μηχανικού για τη στατική επάρκεια του κτιρίου.
8. Το ακίνητο πρέπει να έχει χρήση γραφείου ή να επιτρέπεται και να είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης σε γραφείο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Σε διαφορετική περίπτωση θα προσκομιστεί βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης που θα βεβαιώνει την δυνατότητα χρήσης του ακινήτου.
9. Βεβαίωση του επιβλέποντα της οικοδομής περί μη χρήσης αμιάντου στην κατασκευή της άλλων επιβλαβών στοιχείων.
10. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.
11. Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι το προσφερόμενο ακίνητο δεν έχει υποστεί βλάβες από σεισμό ή πυρκαγιά και σε καταφατική περίπτωση να προσκομισθεί η εγκεκριμένη από αρμόδιο Γραφείο Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων ή Πολεοδομική Υπηρεσία, σχετική άδεια επισκευής θεωρημένη μετά την εκτέλεση των εργασιών.
12. Φύλλο υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή από συμβολαιογράφο.
13. Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας για την αντίστοιχη χρήση και η αντίστοιχη εγκεκριμένη μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας , σύμφωνα με τις τελικές διαμορφώσεις.
14. Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση των όρων της δημοπρασίας και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως, καθώς και ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα για την εκμίσθωση του ακινήτου που προσφέρει.

Στη συνέχεια η αρμόδια Δημοτική υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.
Η έκθεση αξιολόγησης μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος και το διάγραμμα του ακινήτου αποστέλλονται στο Δήμο, ο οποίος την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Β’ φάση . Διενέργεια δημοπρασίας. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σ’ αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά την διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό, το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη και τον εγγυητή του.
Αν κάποιος μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην Επιτροπή της δημοπρασίας πριν την έναρξη του συναγωνισμού και να καταθέσει νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο για το σκοπό αυτό. Το πληρεξούσιο θα είναι συμβολαιογραφικό και θα αναφέρεται στη συγκεκριμένη μίσθωση.
Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το μειοδότη, η υποχρέωση αυτή δε, μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.
Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά.
Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ’ απλού χάρτου.

Διάρκεια μίσθωσης
Η μίσθωση θα είναι διάρκειας οκτώ (8) ετών και θα ξεκινάει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης και την παράδοση χρήσης του μισθίου, η οποία θα βεβαιώνεται με την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου και με δυνατότητα παράτασης ανά τριετία για όσες φορές κριθεί αναγκαίο και για χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση δωδεκαετίας από το χρόνο έναρξης της αρχικής μίσθωσης, με συναίνεση του εκμισθωτή και κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Προθεσμία καταβολής μισθώματος
Το μίσθωμα θα καταβάλλεται ανά τρίμηνο, στο τέλος κάθε τριμηνίας και δεν υπόκεινται σε κανενός είδους αναπροσαρμογή.

Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα αποζημίωσης από τη μη έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή ή τη Διοικητική αρχή που έχει την αντίστοιχη αρμοδιότητα.
Σύμβαση

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των πρακτικών, να προσέλθει για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης.
Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

Υποχρεώσεις μισθωτή –εκμισθωτή
1. Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να παραδοθεί για χρήση, από την υπογραφή της σύμβασης μισθώσεως και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

2. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

3. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να κάνει οποιαδήποτε διαμόρφωση κρίνει σκόπιμη, προκειμένου να είναι δυνατή η λειτουργία της χρήσης για την οποία εκμισθώθηκε. Μετά δε το πέρας της μισθώσεως ότι έργα έχουν κατασκευαστεί θα παραμένουν προς όφελος του μισθίου χώρου.

4.Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, ο εκμισθωτής υποχρεούται να προβαίνει στις αναγκαίες επισκευές που προέρχονται από τις συνηθισμένες φθορές της χρήσης του οικήματος, με δικές του δαπάνες μέσα στην προθεσμία που θα ορίζει ο προϊστάμενος της στεγασμένης υπηρεσίας.

5. Κάθε τέλος που έχει σχέση με τη μίσθωση, δηλαδή πληρωμή ηλεκτρικού ρεύματος, απόδοση παντοίων φόρων εχόντων σχέση με τη μίσθωση βαρύνουν το μισθωτή.

6. Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιον στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

7.Το μίσθωμα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, που βαρύνουν τον εκμισθωτή.

8. Εάν το ακίνητο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης περιέλθει στην κυριότητα, νομή, επικαρπία ή χρήση άλλου προσώπου, η μίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικά στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, νομέα, επικαρπωτή, χρήστη, με τους ίδιους όρους, θεωρουμένου αυτού εφεξής εκμισθωτού.
Τα μισθώματα καταβάλλονται στον νέο εκμισθωτή, μόνο μετά την κοινοποίηση στην Δ/νση Οικονομικών του Δήμου, των απαραίτητων εγγράφων πιστοποίησης της μεταβολής.
Αναμίσθωση -Υπεκμίσθωση
Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως
Λύση μίσθωσης
Ο Δήμος δικαιούται να λύση μονομερώς τη μίσθωση, πριν από τη συμβατική λήξη της εφόσον: α) μεταστεγασθεί η στεγασμένη υπηρεσία σε ακίνητο ιδιοκτησίας του, β) παραχωρηθεί στη στεγασμένη υπηρεσία η δωρεά χρήση άλλου κατάλληλου ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με το υπόλοιπο της μίσθωσης, γ) καταργηθεί η στεγασμένη υπηρεσία ή υπαχθεί σε άλλη υπηρεσία, δ) μεταβληθεί η οργανική σύνθεση της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της μίσθωσης κατά τρόπο τέτοιο που το μισθωμένο ακίνητο να μην καλύπτει τις στεγαστικές της ανάγκες, ε) μεταβληθεί η έδρα της στεγασμένης υπηρεσίας και στ) εφόσον κριθεί δημοσιονομικά σκόπιμη η συγκέντρωση της στέγασης των υπηρεσιών προς εξοικονόμηση λειτουργικών δαπανών και προς επίτευξη χαμηλότερου μισθώματος.

Δημοσίευση Διακήρυξης
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου της στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του Δήμου, στο γραφείο της Δ.Κ. Νάξου, στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

Επανάληψη της δημοπρασίας

1) Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Δήμαρχο, εάν δεν παρουσιασθεί κατ’ αυτήν μειοδότης.
2) Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν: α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ως και όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη και του εγγυητή αυτού , ως ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης της όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση την τελευταία δοθείσα προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 22853 60141).

Ο Δήμαρχος

Λιανός Δημήτριος

 

Σχόλια are closed.