ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΤΗΝ Κ. ΝΑΞΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 14/06/2023
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ. 10554

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΤΗΝ Κ. ΝΑΞΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81).
2) Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων».
3) Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
4) Τις διατάξεις του Ν. 3130/03 (ΦΕΚ Α 76/28-3-03) «Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
5) Την αρ. 148/2022 (ΑΔΑ:ΨΥ66ΩΚΗ-2ΧΝ) απόφαση του Δ. Σ. για τη μίσθωση ακινήτου και υπαίθριου χώρου για αποθήκες και στέγαση εξωτερικών συνεργείων των υπηρεσιών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
5) Την αρ 149/2023 (ΑΔΑ:65ΒΨΩΚΗ-Υ2Β) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση κατάλληλου ακινήτου και υπαίθριου προαύλιου χώρου για αποθήκες και στέγαση εξωτερικών συνεργείων υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων εντός του οικισμού της Χώρας Νάξου και έως 8 χιλιόμετρα από τα όρια της Κοινότητας Νάξου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Περιγραφή ακινήτου
Το προς μίσθωση ακίνητο/α πρέπει να βρίσκεται εντός του οικισμού της Χώρας Νάξου και έως και 8 χιλιόμετρα από τα όρια της Κοινότητας Νάξου και πλησίον κεντρικής οδού. Το ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους και θα στεγάσει τα εξωτερικά συνεργεία με δυνατότητα μικρής υπέρβασης των εν λόγω ορίων σε περιοχή κατάλληλη ώστε η κίνηση των βαρέων οχημάτων να μην επιβαρύνει κυκλοφορικά το κέντρο του Δήμου. Να έχει εκδοθεί, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία , έγκριση κόμβου εισόδου –εξόδου των οχημάτων, να έχει εύκολη προσβασιμότητα και να εξυπηρετεί και ΑΜΕΑ.
Η συνολική επιφάνεια του οικοπέδου –αγροτεμαχίου να είναι τουλάχιστον 1.500 τ.μ.
Να διαθέτει στεγασμένους χώρους (κτίσματα) για τις εξής χρήσεις :
α) χώρος γενικής χρήσης τουλάχιστον 100τ.μ. σε ισόγειο χώρο και με ύψος έως τεσσάρων (4) μέτρων και μία τουαλέτα-μπάνιο.
β)χώρος για χρήσεις γραφείων, με εσωτερικό διαχωρισμό, συγκέντρωσης εργαζομένων κ.λ.π.: τουλάχιστον 100 τ.μ. με δυνατότητα τουλάχιστον τριών μπάνιων, δύο τουαλετών, μικρό αποθηκευτικό χώρο και ιματιοθήκη . Οι χώροι μπορεί να βρίσκονται σε ισόγειο ή σε όροφο.
γ) χώρος για χρήση αποθηκών, εργαστηρίων κλπ. τουλάχιστον 100τ.μ. ισόγειο ή υπόγειο με ράμπα και WC.
Στις ανωτέρω επιφάνειες δεν προσμετράται η επιφάνεια κλιμακοστασίων , τυχόν ανελκυστήρων , πλατύσκαλων και κοινοχρήστων διαδρόμων . Το ύψος των χώρων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον (3) μέτρα, επιπλέον ύψος είναι προτιμητέο.
Ο χώρος δύναται να είναι διαμορφωμένος και σε περίπτωση που ο χώρος είναι ενιαίος θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με έξοδα του εκμισθωτή.

Nα διαθέτει εξωτερικούς χώρους τουλάχιστον ενός και ημίσεος (1,5) στρέμματος κατάλληλα διαμορφωμένους για είσοδο -έξοδο και στάθμευση των αυτοκινήτων (υπόστεγα, ράμπες, κλπ.) με άριστη πρόσβαση προς το υπάρχον οδικό δίκτυο του Δήμου.
Δεν είναι απαραίτητο το εν λόγω ακίνητο /α να προέρχεται από μία και μόνο ενιαία ιδιοκτησία. Στην περίπτωση αυτή όμως , οι διαφορετικές ιδιοκτησίες θα πρέπει να είναι όμορες.
Το ακίνητο/α θα πρέπει να ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις ανάγκες του Δήμου Νάξου, να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού, αερισμού, μέσων σκίασης κλπ. σύμφωνα με τους κτιριακούς κανονισμούς , τα γραφεία να είναι καλά μονωμένα έναντι θερμότητας, ψύχους και υγρασίας , για την εξασφάλιση περιβάλλοντος άνετης παραμονής και εργασίας και να διαθέτουν σύστημα κλιματισμού ( ψύξης /θέρμανσης).
Να μην έχει υποστεί βλάβες σεισμού ή πυρκαγιάς , να πληροί καθ’ ολοκληρία τους όρους υγιεινής , να είναι συνδεδεμένο με τα δίκτυα οργανισμών κοινής ωφελείας, να διαθέτει εγκατάσταση συνδεδεμένη με το αποχετευτικό δίκτυο.
Ο εκμισθωτής έχει υποχρέωση με την έναρξη της μίσθωσης να παραδώσει το μίσθιο στη χρήση του Δήμου σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης , της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας και της σύμβασης της μίσθωσης , το οποίο θα πρέπει:
1) Να είναι κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται , ελεύθερο , κενό ασφαλές , σε άριστη κατάσταση για πλήρη και ασφαλή λειτουργία σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές κατασκευής κτιρίων και έτοιμο προς χρήση,
2) Να βρίσκεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα, νομή και κατοχή του <προσφέροντα> και να είναι ελεύθερο παντός νόμιμου βάρους ή πραγματικού ελαττώματος , που να εμποδίζει την ακώλυτη χρήση του (π.χ. δέσμευση ακινήτου, απαγόρευση υπεκμίσθωσης κ.λ.π.)
3) Η κτιριακή εγκατάσταση θα πρέπει:
Να συνοδεύεται από άδεια Παθητικής και Ενεργητικής Πυρασφάλειας.
Να συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).
Να συνοδεύεται από σχέδιο διάσωσης – διαφυγής
Να διαθέτει πιστοποιητικό ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και πρωτόκολλο ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
Δάπεδα πλήρως κατασκευασμένα με αντιολισθητικά πλακίδια ή αντιολισθητική επιφάνεια .
Όλες οι τοιχοποιίες να είναι κατάλληλα επιχρισμένες
Οι θύρες εξόδου κινδύνου να ανοίγουν προς την κατεύθυνση της διαφυγής.
Οι εξωτερικοί χώροι του ακινήτου , θα πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι π.χ. με αδρανή υλικά , στο σύνολο των σημείων που τυχόν παρουσιάζουν ανωμαλία , για την ασφάλεια των χρηστών.
Το ακίνητο πρέπει να έχει άδεια κύριας χρήσης ή να επιτρέπεται και να είναι δυνατή η αλλαγή σε άδεια κύριας χρήσης σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, την οποία αλλαγή χρήσης δεσμεύεται να πραγματοποιήσει ο ιδιοκτήτης με δικές του δαπάνες.
Τα δομικά υλικά κατασκευής τους να μην περιέχουν επιβλαβή για την υγεία στοιχεία, όπως π.χ. αμίαντο.
Ο ιδιοκτήτης πρέπει να γνωρίζει ότι εφόσον το οίκημα δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις στο σύνολό τους, θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στο όνομά του, θα αναλάβει την υποχρέωση και την δαπάνη να συμμορφωθεί με αυτές και να ολοκληρώσει τις ανάλογες εργασίες σε εύλογο χρονικό διάστημα απαραίτητα όμως πριν την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου.

Άρθρο 1. Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Π.Δ. 270/1981:

Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σε σφραγισμένο φάκελο με την επωνυμία του διαγωνιζόμενου και τα στοιχεία της διακήρυξης (τίτλο, αριθμό πρωτοκόλλου), υπόψη του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων.
Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες από την επόμενη της επίσημης δημοσίευσης της διακήρυξης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου , που θα αποδεικνύεται από το σχετικό αποδεικτικό δημοσίευσης. Στην περίπτωση που η προθεσμία ολοκληρώνεται σε ημέρα επίσημης αργίας ή Σαββατοκύριακο , παρατείνεται η διαδικασία υποβολής μέχρι το τέλος του κανονικού ωραρίου εργασίας των δημοτικών υπηρεσιών της επόμενης εργάσιμης ημέρας και θα περιλαμβάνουν:
1. Αίτηση συμμετοχής στην οποία θα περιγράφονται συνοπτικά οι χώροι, η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη).
2. Δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής, που να ισχύει κατά την ημέρα του διαγωνισμού.
3. Φωτοαντίγραφο τίτλων κυριότητας συνοδευόμενο από πιστοποιητικό ιδιοκτησίας /σιών από αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο, πιστοποιητικό μη διεκδικήσεων και πιστοποιητικό ελεύθερο βαρών.
4. Αντίγραφο του θεωρημένου στελέχους της οικοδομικής άδειας του κτιρίου η οποία να καλύπτει ολόκληρο το προσφερόμενο ακίνητο ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής για τη νόμιμη κατασκευή του και υπεύθυνη δήλωση πολιτικού μηχανικού για τη στατική επάρκεια του κτιρίου και τα ωφέλιμα φορτία που μπορεί να αναλάβει.
5. Αρχιτεκτονική κάτοψη του προσφερόμενου ακινήτου, σύμφωνα με την ισχύουσα οικοδομική άδεια.
6. Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι το προσφερόμενο ακίνητο δεν έχει υποστεί βλάβες από σεισμό ή πυρκαγιά και σε καταφατική περίπτωση να προσκομισθεί η εγκεκριμένη από αρμόδιο Γραφείο Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων ή Πολεοδομική Υπηρεσία, σχετική άδεια επισκευής θεωρημένη μετά την εκτέλεση των εργασιών.
7. Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση των όρων της δημοπρασίας και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως, καθώς και ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα για την εκμίσθωση του ακινήτου που προσφέρει.
8. Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου για τη σωστή λειτουργία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του χώρου.
9. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης για τους χώρους συγκέντρωσης των εργαζομένων, όπως προσδιορίζεται από τον Ν. 3661/2008 και από τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΦΕΚ 407/9-4-2010).
10. Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας
11. Nα συνοδεύεται από σχέδιο διάσωσης –διαφυγής
12. Να διαθέτει πιστοποιητικό ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (κατά πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384)και πρωτόκολλο ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
13. Φύλλο υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, που έχει εκδοθεί από συμβολαιογράφο.

Σε περίπτωση που το ακίνητο είναι ημιτελές και μισθωθεί από το Δήμο, με τη δέσμευση του ιδιοκτήτη (και με υπεύθυνη Δήλωση του ότι θα προσκομίσει τα παραπάνω ),τότε κατά την οριστική παράδοση του κτιρίου θα προσκομίσει υποχρεωτικά ο ιδιοκτήτης στο Δήμο και όλα τα ανωτέρω έγγραφα . Σε διαφορετική περίπτωση , κηρύσσεται έκπτωτος.
Στη συνέχεια η αρμόδια Υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών.
Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.
Η έκθεση αξιολόγησης μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος και το διάγραμμα του ακινήτου αποστέλλονται στο Δήμο, ο οποίος την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Β. Διενέργεια δημοπρασίας. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σ’ αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά την διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό, το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη .
Άρθρο 2. Αν κάποιος μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην Επιτροπή της δημοπρασίας πριν την έναρξη του συναγωνισμού και να καταθέσει νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο για το σκοπό αυτό. Το πληρεξούσιο θα είναι συμβολαιογραφικό και θα αναφέρεται στη συγκεκριμένη μίσθωση.

Άρθρο 3. Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά.
Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ’ απλού χάρτου.

Άρθρο 4. Η μίσθωση θα είναι διάρκειας εννέα (9) ετών και θα ξεκινάει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης και την παράδοση χρήσης του μισθίου, η οποία θα βεβαιώνεται με την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου και με δυνατότητα παράτασης κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για όσο χρονικό διάστημα χρειασθεί.
Άρθρο 5. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται ανά τρίμηνο, στο τέλος κάθε τριμηνίας και δεν υπόκειται σε κανενός είδους αναπροσαρμογή.

Άρθρο 6. Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, ο εκμισθωτής υποχρεούται να προβαίνει στις αναγκαίες επισκευές που προέρχονται από τις συνηθισμένες φθορές της χρήσης του οικήματος, ή οφείλονται σε ανωτέρω βία με δικές του δαπάνες μέσα στην προθεσμία που θα ορίζει ο Δήμος .Σε περίπτωση αρνήσεως ο μισθωτής δικαιούται μα προβεί εναλλακτικά: είτε στη διακοπή καταβολής των μισθωμάτων μέχρι την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών, είτε στην επισκευή των βλαβών , παρακρατώντας τη σχετική δαπάνη , που θα προκύπτει από βεβαίωση της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας , από τα επόμενα μισθώματα.

Άρθρο 7. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το μειοδότη, η υποχρέωση αυτή δε, μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.

Άρθρο 8. Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα αποζημίωσης από τη μη έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή.

Άρθρο 9. Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των πρακτικών, να προσέλθει για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

Άρθρο 10. Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να παραδοθεί για χρήση, από την υπογραφή της σύμβασης μισθώσεως και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

Άρθρο 11. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Άρθρο 12. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να κάνει οποιαδήποτε διαμόρφωση κρίνει σκόπιμη, προκειμένου να είναι δυνατή η λειτουργία της χρήσης για την οποία εκμισθώθηκε. Μετά δε το πέρας της μισθώσεως ότι έργα έχουν κατασκευαστεί θα παραμένουν προς όφελος του μισθίου χώρου.
Άρθρο 13. Κάθε τέλος που έχει σχέση με τη μίσθωση, δηλαδή πληρωμή ηλεκτρικού ρεύματος, απόδοση παντοίων φόρων εχόντων σχέση με τη μίσθωση βαρύνουν το μισθωτή.
Άρθρο 14. Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιον στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
Άρθρο 15. Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.
Άρθρο 16. Ο Δήμος δικαιούται να λύση μονομερώς τη μίσθωση, πριν από τη συμβατική λήξη της εφόσον δεν συντρέχουν οι λόγοι για τους οποίους αρχικά μισθώθηκε χωρίς να παράγεται κανένα δικαίωμα αποζημίωσης του ιδιοκτήτη του ακινήτου . Ο Δήμος οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως τον εκμισθωτή τριάντα (30) ημέρες πριν τη λήξη της σύμβασης .
Άρθρο 17. Το μίσθωμα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, που βαρύνουν τον εκμισθωτή.
Άρθρο 18. Εάν το ακίνητο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης περιέλθει στην κυριότητα, νομή, επικαρπία ή χρήση άλλου προσώπου, η μίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικά στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, νομέα, επικαρπωτή, χρήστη, με τους ίδιους όρους, θεωρουμένου αυτού εφεξής εκμισθωτού.
Τα μισθώματα καταβάλλονται στον νέο εκμισθωτή, μόνο μετά την κοινοποίηση στην Δ/νση Οικονομικών του Δήμου, των απαραίτητων εγγράφων πιστοποίησης της μεταβολής.
Άρθρο 19. Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του Δήμου, στο γραφεία της Κοινότητας Νάξου, στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».
Άρθρο 20. 1) Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο, εάν δεν παρουσιασθεί κατ’ αυτήν μειοδότης.
2) Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν: α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ως και όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο Παπαδοπούλου Ειρήνη (τηλ. 22853 60141).
Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Λιανός

 

Σχόλια are closed.