ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 6/07/2023
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ. 12317

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81).
2) Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων».
3) Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
4) Τις διατάξεις του Ν. 3130/03 (ΦΕΚ Α 76/28-3-03) «Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
5) Την αρ. 126/2022 (αδα: Ψ8ΘΤΩΚΗ-01Π) απόφαση του Δ. Σ. για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Αρχείου της Υπηρεσίας Δόμησης Νάξου.
5) Την αρ.187/2023 (αδα:938ΩΩΚΗ-592) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση κατάλληλου χώρου για τη στέγαση της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης.

Άρθρο 1ο Διαδικασία διενέργειας της δημοπρασίας
1) Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων θα δημοσιεύσει στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στην ιστοσελίδα του Δήμου διακήρυξη των παρόντων όρων.
2) Με την ανωτέρω διακήρυξη του Δημάρχου θα κληθούν, όσοι επιθυμούν, ενδιαφέρονται και έχουν στην κυριότητά τους ακίνητο ή είναι οι κάτοχοι αυτού δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 Ν. 3130/2003, που πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ανάρτηση, να εκδηλώσουν εγγράφως ενδιαφέρον.
3) Οι προσφορές θα υποβάλλονται ή θα αποστέλλονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου ή από νόμιμο εκπρόσωπό του. Η εκπροσώπηση αποδεικνύεται με νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο. Εφόσον υπάρχουν συνδικαιούχοι του ακινήτου, η προσφορά υποβάλλεται από εκπρόσωπο αυτών, ο οποίος προσκομίζει ειδικό για το σκοπό αυτό, ως άνω, πληρεξούσιο έγγραφο.
4) Στην προσφορά που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι θα περιγράφεται λεπτομερώς το προσφερόμενο ακίνητο (ή ακίνητα).
5) Η αρμόδια Επιτροπή μετά από επιτόπιο έρευνα, θα κρίνει την καταλληλότητα των προσφερομένων ακινήτων και αν αυτά πληρούν τους όρους της διακήρυξης, συντάσσοντας εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη των προσφορών, αιτιολογημένη έκθεση για το κάθε προσφερόμενο ακίνητο.
6) Όσων τα προσφερόμενα ακίνητα κριθεί ότι ικανοποιούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και συνεπώς είναι κατάλληλα για τη χρήση που τα προορίζει ο Δήμος, θα κληθούν να λάβουν μέρος στη μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, η οποία θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας, σε ημέρα και ώρα που θα ορισθεί με έγγραφο ή απόφαση του Δημάρχου και θα γνωστοποιηθεί εγγράφως στους ενδιαφερομένους.
7) Η Επιτροπή μπορεί με αιτιολογημένη έκθεσή της να αποκλείσει κάποιο ακίνητο που προσφέρεται, εφόσον δεν καλύπτει τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί.
8) Η εκτίμηση της Επιτροπής με φροντίδα του Δήμου θα κοινοποιηθεί σε όσους εκδήλωσαν ενδιαφέρον.
9) Η κατακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Άρθρο 2ο Αντικείμενο της δημοπρασίας
Με την παρούσα διακήρυξη εκτίθεται σε φανερό και προφορικό μειοδοτικό διαγωνισμό η μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
Το προς μίσθωση οίκημα:
• Πρέπει να βρίσκεται εντός του ΓΠΣ της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου ή τουλάχιστον σε απόσταση ενός (1) χιλιομέτρου από τα όρια του ΓΠΣ της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου.
• Πρέπει να έχει εμβαδό 250 – 350 τ.μ. περίπου με πρόσβαση σε δημοτική ή επαρχιακή οδό.
• Να διαθέτει, ή να δύναται να αποκτήσει εντός τριών μηνών από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, κάθε απαιτούμενη από το νόμο διαρρύθμιση για ΑμεΑ και εμποδιζόμενα άτομα.
• Να είναι καλής κατασκευής και κατάλληλο για την στέγαση των Υπηρεσιών της Υ.ΔΟΜ. με κατάλληλη διαρρύθμιση που να διευκολύνει τον σκοπό της ενοικίασης (θα αξιολογηθεί από την αρμόδια Επιτροπή).
• Ο ιδιοκτήτης πρέπει να αποδεχθεί ότι εφόσον το οίκημα δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις στο σύνολό τους, θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στο όνομά του, θα αναλάβει την υποχρέωση και τη δαπάνη να συμμορφωθεί με αυτές και να ολοκληρώσει τις ανάλογες εργασίες σε διάστημα τριών μηνών από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου.
• Μπορεί να γίνει δεκτή, ως ενιαία, η προσφορά όμορων ακινήτων που ανήκουν σε διαφορετικούς ιδιοκτήτες και μπορούν με διαμόρφωση, να συνενωθούν με δαπάνη των προσφερόντων.
• Να είναι ελεύθερο προς μίσθωση μη υφιστάμενου κανενός σχετικού κωλύματος.
Άρθρο 3ο Διάρκεια της σύμβασης
1) Η διάρκεια της μίσθωσης είναι για οκτώ χρόνια (8) χρόνια.
2) Η εγκατάσταση του Δήμου θα γίνει μετά από την υπογραφή της σύμβασης και την προθεσμία των τριών μηνών αν απαιτηθεί.
3) Αποκλείεται αξίωση του μειοδότη για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή ή Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου ή καθυστέρησης της εγκατάστασης του Δήμου που θα προέρχεται από κάποιο νομικό ή πραγματικό κώλυμα, καθώς επίσης και η μονομερής λύση της σύμβασης για το λόγο αυτό.
Άρθρο 4ο Καθορισμός ορίου πρώτης προσφοράς
1) Η ανώτατη τιμή εκκίνησης της μειοδοτικής δημοπρασίας, καθορίζεται από την Επιτροπή εκτίμησης και καταλληλόλητας των προσφερόμενων προς μίσθωση ακινήτων και θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις αντικειμενικές αξίες και συγκριτικά στοιχεία παρεμφερών μισθώσεων.
2) Το μηνιαίο μίσθωμα που θα προσφέρει ο τελευταίος μειοδότης θα καταβάλλεται από το Δήμο προς αυτόν κάθε τρίμηνο με την έκδοση χρηματικού εντάλματος, αφού προσκομισθούν στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά, σε τέσσερις (4) δόσεις, με την παρέλευση του τριμήνου και στο πρώτο δεκαήμερο του μήνα που έπεται της μισθωμένης περιόδου. Οι τυχόν καθυστερούμενες οφειλές του Δήμου προς τον ανάδοχο, δεν θα επιβαρύνονται με προσαυξήσεις.
3) Για ενδεχόμενες καθυστερήσεις ή πιθανή άρνηση θεώρησης του χρηματικού εντάλματος από την Υπηρεσία Επιτρόπου, ουδεμία ευθύνη φέρει ο δήμος, ο οποίος δεν υποχρεούται για το λόγο αυτό σε καμία αποζημίωση. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση καθυστερημένης προσκόμισης εκ μέρους του εκμισθωτή οποιουδήποτε δικαιολογητικού που καθιστά σύννομη την απαίτησή του.
Άρθρο 5ο Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία – δικαιολογητικά
1) Στην αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής καθώς και κοινοπραξίες, που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα ή είναι νομείς ακινήτων, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας διακήρυξης.
2) Στη μετέπειτα δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής καθώς και κοινοπραξίες.
3) Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια Επιτροπή διαγωνισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) Ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Εάν συμμετέχει νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής μορφής ή κοινοπραξία πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο καταστατικό, το ανάλογο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η κατά νόμο δημοσίευση καθώς και πρακτικό συμμετοχής στη συγκεκριμένη δημοπρασία. β) Συμβολαιογραφικό τίτλο που να αποδεικνύεται η κυριότητά του επί του συγκεκριμένου ακινήτου. γ) Υπεύθυνη δήλωση του ίδιου, ότι έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι το ακίνητο είναι απαλλαγμένο από κάθε δουλεία και δεν υφίσταται καμία υποχρέωση του δήμου για ενδεχόμενες οφειλές αυτού προς οιονδήποτε. ε) Αυτός που μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει ρητά στην επιτροπή της δημοπρασίας και μάλιστα πριν από την έναρξη αυτής παρουσιάζοντας και το νόμιμο πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό, στ) δημοτική ενημερότητα, ζ) Φύλλο υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου από συμβολαιογράφο.
Επίσης: α) αρχιτεκτονικά σχέδια του ακινήτου του και συγκεκριμένα κάτοψη ή τομή ή δ/μα κάλυψης (1:50) σύμφωνα με την ισχύουσα οικοδομική άδεια, β) βεβαίωση από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία ή μηχανικό από την οποία προκύπτει ότι το προσφερόμενο μίσθιο είναι κατάλληλο για τη ζητούμενη χρήση γ) ενεργειακό πιστοποιητικό σε ισχύ, δ) σχέδιο πυρασφάλειας
4) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται για έλεγχο στην αρμόδια Επιτροπή πριν την έναρξη της διαδικασίας της δημοπρασίας.
5) Δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία ενδιαφερόμενος που έχει αποκλεισθεί, διότι το προσφερόμενο ακίνητο κρίθηκε από την Επιτροπή ακατάλληλο ή που δεν έχει προσκομίσει κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει ενδιαφερόμενος που υποβάλλει δικαιολογητικά, τα οποία δεν διαλαμβάνουν κάποιο από τα ανωτέρω στοιχεία.
6) Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να προσυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος και οφείλει να αποζημιώσει τον Δήμο, σύμφωνα με τα άρθρα 197 και 198 του Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 6ο Τρόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας – ανάδειξη πλειοδότη
1) Η δημοπρασία θα είναι φανερή και οι διαγωνιζόμενοι θα μειοδοτούν προφορικά ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού. Οι προσφορές θα γράφονται στο πρακτικό με τη σειρά που εκφωνήθηκαν με το ονοματεπώνυμο του εκάστοτε μειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για το μειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και τελικά επιβαρύνει τον τελευταίο μειοδότη.
2) Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της δημοπρασίας μπορούν να υποβάλλουν γραπτώς τυχόν ενστάσεις τους κατά της διαδικασίας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην αρμόδια Επιτροπή μέχρι το τέλος της συνεδρίασης μέχρι το στάδιο που συμμετέχει ο καθένας, μνημονεύονται στο πρακτικό και η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει γι’ αυτές με πλήρη αιτιολογία. 3) Η δημοπρασία κατακυρώνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής υπέρ αυτού που προσέφερε το χαμηλότερο ποσό.
4) Με τη συμμετοχή του στη δημοπρασία ο κάθε ενδιαφερόμενος αυτοδίκαια αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης.
Άρθρο 7ο Όροι της σύμβασης – δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
1) Ο μειοδότης φέρει ακέραια την ευθύνη απέναντι στον Δήμο για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ακίνητο, το οποίο πρέπει να είναι απαλλαγμένο από κάθε βάρος ή δουλεία. Ο Δήμος εφόσον διαπιστωθεί ότι κάτι από τα ανωτέρω δεν τηρείται, δικαιούται να απαιτήσει είτε την επιστροφή του καταβαλλόμενου ποσού, είτε τη μείωση αυτού. Ο Δήμος δικαιούται να προβεί στη μονομερή λύση της σχετικής σύμβασης για το λόγο αυτό.
2) Το ακίνητο πρέπει να είναι σύμφωνο με τις έγγραφες διαβεβαιώσεις του μειοδότη και τα λοιπά στοιχεία, τα οποία οφείλει να προσκομίσει.
3) Αποκλείεται αξίωση του μειοδότη για αποζημίωση, λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή ή για οιονδήποτε άλλο λόγο και αιτία, που θα προέρχεται από κάποιο νομικό ή πραγματικό κώλυμα, καθώς επίσης και η μονομερής άρνησή του για προσυπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου.
Άρθρο 8ο Υπογραφή της σύμβασης
1) Ο μειοδότης οφείλει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση προς αυτόν της σχετικής με την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας απόφασης, να προσέλθει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για τη σύνταξη και υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά.
2) Ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει με δικά του έξοδα όλα τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για τη σύνδεση του μισθίου με τα δίκτυα κοινής ωφελείας στο όνομα του Δήμου.
3) Η δημοπρασία διεξάγεται, επαναλαμβάνεται και εγκρίνεται τηρουμένων των διατάξεων του Π.Δ. 270/1981 και του Ν. 3463/2006.
4) Αποκλείεται στο μειοδότη η μονομερής λύση της σχετικής σύμβασης.
Άρθρο 9ο Επανάληψη – ματαίωση της δημοπρασίας
1) Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται, μετά από σχετική απόφαση του Δημάρχου, αν δεν παρουσιαστεί κανείς ενδιαφερόμενος για να συμμετάσχει σ’ αυτήν. Στην περίπτωση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 194 του Ν. 3463/2006, είναι δυνατή μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, η μίσθωση να γίνει με απευθείας ανάθεση.
2) Μπορεί μετά από σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου, η δημοπρασία να επαναληφθεί όταν:
• το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική ή το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, λόγω ασύμφορου τιμήματος ή σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας,
• μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης δεν υπογράφει τα πρακτικά,
• μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της κατακυρωτικής απόφασης δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
3) Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου και αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιεύεται όπως και η αρχική, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργειά της.
4) Η δημοπρασία ματαιώνεται στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθούν ελλείψεις αυτών που αφορούν όλους τους διαγωνιζόμενους.
5) Για ότι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους διακήρυξης, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 και του Ν. 3463/2006.
Άρθρο 10ο Λοιπές διατάξεις
1) Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται: α) την κήρυξη του μειοδότη έκπτωτου των δικαιωμάτων του, και τη λύση της σχετικής σύμβασης. β) την σε βάρος του επανάληψη της δημοπρασίας, εφόσον κριθεί τούτο σκόπιμο. γ) την αξίωση του Δήμου αποζημίωσης για κάθε άλλη ζημιά που τυχόν θα υποστεί από την παραπάνω, λόγω υπαιτιότητας του μειοδότη, λύση σύμβασης.
2) Τα τέλη χαρτοσήμου, τα έξοδα του συμφωνητικού, τα έξοδα δημοσίευσης της σχετικής περιληπτικής διακήρυξης και της τυχόν επαναληπτικής στο τύπο βαρύνουν τον τελευταίο μειοδότη. Σε περίπτωση άρνησής του εισπράττονται σύμφωνα με τα οριζόμενα για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.
3) Περίληψη των όρων να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας.
4) Εφόσον κατά τη διάρκεια της μίσθωσης και σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο αυτής ο Ο.Τ.Α. μπορέσει να ικανοποιήσει τις στεγαστικές του ανάγκες μετακομίζοντας σε ιδιόκτητο κτίριο ή η στεγαζόμενη υπηρεσία οργανωθεί κατά τέτοιο τρόπο, που το μίσθιο να μην την εξυπηρετεί πλέον, μπορεί να καταγγείλει τη μισθωτική σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή, ο εκμισθωτής δεν δικαιούται αποζημίωση από τον Ο.Τ.Α. για την πρόωρη λύση της μίσθωσης. Ο Ο.Τ.Α. υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως τον εκμισθωτή τριάντα (30) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία λύσης της μισθωτικής σύμβασης, μετά την πάροδο της οποίας και εφόσον δεν χρησιμοποιεί το μίσθιο, δεν καταβάλλει το μίσθωμα. Αν όμως, στην έγγραφη ειδοποίηση του Ο.Τ.Α. για τη λύση της μίσθωσης, δεν αναφέρεται συγκεκριμένη ημερομηνία ή το έγγραφο έγινε σε χρόνο μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που αναφέρεται σ’ αυτή, η καταγγελία θεωρείται έγκυρη, αλλά τα αποτελέσματά της επέρχονται τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση της έγγραφης ειδοποίησης στον εκμισθωτή, οπότε παύει η υποχρέωση για καταβολή του μισθώματος.
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 22853 60141).
Ο Δήμαρχος
Λιανός Δημήτριος

Σχόλια are closed.