ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Κ. ΒΙΒΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Νάξος 15/12/2023
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                  Αριθμ πρωτ. 23287
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΗΝ Κ. ΒΙΒΛΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81)
2) τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων»
3) τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
4) την υπ’ αρ. 215/2023 (ΑΔΑ:69ΒΑΩΚΗ-ΦΜΦ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης μίσθωσης χώρων στάθμευσης .
5) την αρ. 363/2023 (ΑΔΑ:6Δ2ΠΩΚΗ-ΚΝΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση υπαίθριων ελεύθερων χώρων στάθμευσης οχημάτων άνευ κομίστρου για την ελάφρυνση του κυκλοφοριακού προβλήματος εντός της Κοινότητας Βίβλου για δύο (2) χώρους στάθμευσης και συγκεκριμένα στις θέσεις α) Περατσί και β) Μποριάδο και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Δήμου και έως την 8/01/2024.

Άρθρο 1. Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Π.Δ. 270/1981:
Α΄ φάση: Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων εντός είκοσι(20) ημερών από τη δημοσίευση και θα περιλαμβάνουν:

1. Αίτηση συμμετοχής στην οποία θα αναφέρεται η θέση και η έκταση του ακινήτου καθώς και οποιαδήποτε άλλο χαρακτηριστικό του.
2. Φωτοαντίγραφο τίτλου κυριότητας ιδιοκτησίας και πιστοποιητικό ιδιοκτησίας, πιστοποιητικό απαλλαγής βαρών και μη διεκδικήσεων από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο. Σε περίπτωση που η έκδοση των πιστοποιητικών είναι χρονοβόρα , ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει αρχικά με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής αντίγραφα των αιτήσεων που υπέβαλλε για την έκδοση τους και υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνει ότι δεν υπάρχουν κατασχέσεις και υποθήκες.
3. Φωτοαντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος.
4. Βεβαίωση επιτρεψιμότητας χρήσεων γης για χώρο στάθμευσης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.
5. Δημοτική ενημερότητα.
6. Φύλλο υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή από συμβολαιογράφο.
7. Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση των όρων της δημοπρασίας και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως, καθώς και ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα για την εκμίσθωση του ακινήτου που προσφέρει.

Στη συνέχεια η αρμόδια δημοτική υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81 όπως αυτή έχει ορισθεί, η οποία με επιτόπια έρευνα κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος και το διάγραμμα του ακινήτου, αποστέλλονται στο Δήμο ο οποίος την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Β΄ φάση: Διενέργεια δημοπρασίας. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σ’ αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά την διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη.

Τα πρακτικά και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθούν από την Οικονομική Επιτροπή.

Άρθρο 2. Αν κάποιος μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην Επιτροπή της δημοπρασίας πριν την έναρξη του διαγωνισμού, και να καταθέσει νόμιμη εξουσιοδότηση για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 3. Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της δημοπρασίας μπορούν να υποβάλλουν γραπτώς τυχόν ενστάσεις τους κατά της διαδικασίας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην αρμόδια Επιτροπή, μνημονεύονται στο πρακτικό και η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει γι’ αυτές με πλήρη αιτιολογία.
Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ’ απλού χάρτου.

Άρθρο 4. Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να έχει εύκολη οδική επικοινωνία με το δημόσιο δρόμο, η θέση και μορφή του να το καθιστά κατάλληλο για χώρο στάθμευσης οχημάτων.

Άρθρο 5. Η μίσθωση θα είναι διάρκειας τριών (3) ετών και θα ξεκινάει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης, με δυνατότητα παράτασης για όσο χρόνο χρειασθεί κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, και μετά από σύμφωνη γνώμη του εκμισθωτή εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Άρθρο 6. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται με τη λήξη έκαστου μισθωτικού έτους και δεν υπόκεινται σε κανενός είδους αναπροσαρμογή.

Άρθρο 7. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το μειοδότη, η υποχρέωση αυτή δε, μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη. Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα αποζημίωσης από τη μη έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή.

Άρθρο 8. Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί εγκρίσεως των πρακτικών της δημοπρασίας, να προσέλθει για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης. Διαφορετικά ενεργείται αναπλειστηριασμός εις βάρος του , σε περίπτωση επί έλαττον διαφοράς του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

Άρθρο 9. Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να παραδοθεί για χρήση, από την υπογραφή της σύμβασης μισθώσεως και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

Άρθρο 10. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
Ο μισθωτής δεν ευθύνεται για την ασφάλεια και φύλαξη του ακινήτου που αφορά κυρίως στην προστασία έναντι, πυρκαγιάς, καιρικών φαινομένων και γενικά απρόβλεπτων καταστάσεων.

Άρθρο 11. Κάθε τέλος που έχει σχέση με τη μίσθωση, δηλαδή πληρωμή ηλεκτρικού ρεύματος, απόδοση παντοίων φόρων εχόντων σχέση με τη μίσθωση βαρύνουν το μισθωτή.

Άρθρο 12. Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιον στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Ο εκμισθωτής –ιδιοκτήτης θα καλείται εντός ορισμένης προθεσμίας για την παραλαβή του ακινήτου του . Σε περίπτωση που ο τελευταίος δεν προσέλθει, θα θεωρείται ότι το μίσθιο έχει παραδοθεί στον ιδιοκτήτη του, χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Άρθρο 13. Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

Άρθρο 14. Ο μισθωτής θα μπορεί να εγκαταλείψει το μίσθιο πριν λήξει η μίσθωση, εφόσον δεν συντρέχουν οι λόγοι για τους οποίους αρχικά μισθώθηκε αφού ενημερώσει τον εκμισθωτή.

Άρθρο 15. Ο εκμισθωτής έχει δικαίωμα λύσης της σύμβασης όταν καταστεί αναγκαία η ιδιοχρησία του ακινήτου, με αίτηση που θα υποβάλλει τρεις μήνες νωρίτερα. Ο μισθωτής θα πρέπει να εγκαταλείψει το μίσθιο, αφού εξαντλήσει όμως τη θερινή περίοδο. Ο μισθωτής ουδεμία μπορεί από την πιο πάνω λύση να αξιώσει αποζημίωση.

Άρθρο 16. Το μίσθωμα υπόκειται στις εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις.

Άρθρο 17. Εάν το ακίνητο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης περιέλθει στην κυριότητα, νομή, επικαρπία ή χρήση άλλου προσώπου, η μίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικά στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, νομέα, επικαρπωτή, χρήστη, με τους ίδιους όρους, θεωρουμένου αυτού εφεξής εκμισθωτού.
Το μίσθωμα θα καταβάλλεται στον νέο εκμισθωτή, μόνο μετά την κοινοποίηση στην Δ/νση Οικονομικών του Δήμου, των απαραίτητων εγγράφων πιστοποίησης της μεταβολής.

Άρθρο 18. Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του Δήμου, στο γραφείο της Κοινότητας που αφορά η δημοπρασία, στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

Άρθρο 19. 1) Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Δήμαρχο, εάν δεν παρουσιασθεί κατ’ αυτήν μειοδότης σε κάθε Κοινότητα που προαναφέρθηκαν .
2) Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν: α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά ως και όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται στο Δημοτικό Κατάστημα Νάξου & Μικρών Κυκλάδων μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την αρμόδια υπάλληλο Παπαδοπούλου Ειρήνη (τηλ. 22853 60141).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Σχόλια are closed.