ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                    Νάξος, 14 Απριλίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ                                                              Αριθ. Πρωτ.: 5957
ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση τμημάτων κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού των παραλιακών οικισμών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, για μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης τους προς τρίτους (μη δικαιούχοι απευθείας ανάθεσης) για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, για την εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών), με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 20 Απριλίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας : 84300
Τηλέφωνο : 2285-3-60121, 60186

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Γνωστοποιούμε ότι στην υπ’ αρ.πρωτ.:5957/14-04-2022 Διακήρυξη Δημοπρασίας Εκμίσθωσης Τμημάτων Αιγιαλού και Παραλίας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με ΑΔΑ:ΨΕΒΨΩΚΗ-Σ6Ζ και συγκεκριμένα στο άρθρο 3 περίπτωση 12 διορθώνεται η φράση, «…υπολογιζόμενου και για το σύνολο των δύο ετών .», η οποία τέθηκε εκ παραδρομής αντί του ορθού «…υπολογιζόμενου για ένα έτος.»
Σε κάθε περίπτωση τα ακριβή ποσά εγγύησης συμμετοχής προκύπτουν από τον συνημμένο πίνακα.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Σχόλια are closed.