Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων, Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2020

«Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών
Προσώπων, Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2020»,
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής
Προϋπολογισμού 67.768,09 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 13 %)

Συνημμένο αρχείο

Σχόλια are closed.