ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Αναρτητέα στο διαύγεια
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                      Νάξος  11/07/ 2013
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                  
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ  &  ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ            
                          
                                               ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 310/2013
                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την με αριθμ πρωτ. 5677/8-5-2013 Ανακοίνωση υπ’ αριθμ  ΣΟΧ1/2013  για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου. 
2.Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 που αφορά τις διατάξεις για τις δημοσιεύσεις.
3.Το με αριθμ πρωτ. 8347/27-6-2013 Διαβιβαστικό στις Εφημερίδες «Κυκλαδική» και « Κοινή Γνώμη»  
4.Το με αριθμ πρωτ. 9165/10-7-2013 έγγραφο της  Εφημερίδας « Κοινή Γνώμη»   
                                         Αποφασίζουμε 
1.Τη διακοπή της διαδικασίας κατάθεσης των αιτήσεων και των δικαιολογητικών για την  Ανακοίνωση με αριθμ ΣΟΧ 1 /2013  πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου  του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων λόγω της μη δημοσίευσης  Περίληψης Ανακοίνωσης για δεύτερη φορά σε  τοπική εφημερίδα.
2.Την επιστροφή των υποβληθέντων δικαιολογητικών στους αιτούντες.
3.Η διαδικασία  υποβολής των αιτήσεων θα επαναληφθεί μετά τις νόμο δημοσιεύσεις της Περίληψης της με αριθμ ΣΟΧ 1/2013 Ανακοίνωσης για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.
                                                           
 Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Εμμανουήλ  Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.