ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    ΑΠ 25036/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δημαρχείο Δήμου Νάξου & Μ. Κυκλάδων
84300 – Χώρα Νάξου
NUTS/LAU: EL422/6702
Τηλ.: 2285360100, 120
Fax : 2285023570
Ηλ. Ταχυδρ.: naxos@naxos.gov.gr, margki@naxos.gov.gr
Δ/νση Διαδικτύου: www.e-naxos.eu

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
1. Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του
έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» (CPV 45236210_5), με προϋπολογισμό
231.880,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με
προϋπολογισμό 187.000,00€ (εκτιμώμενη αξία σύμβασης).
2. Κύρια ασκούμενη δραστηριότητα «Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες»
3. Στο έργο περιλαμβάνονται επιγραμματικά οι παρακάτω κατασκευές:
Το έργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών για τη διαμόρφωση χώρων και την κατασκευή συνολικά επτά παιδικών
χαρών που βρίσκονται στον Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. Συγκεκριμένα είναι η Παιδική χαρά Έλλης, η Παιδική
χαρά στο 2ο Δημοτικό, η Παιδική χαρά Αγίου Μηνά, η Παιδική χαρά Αγίου Αρσενίου, η Παιδική χαρά Απειράνθου,
η Παιδική χαρά Μελανών και η Παιδική χαρά Φιλώτι. Οι εργασίες αφορούν σε εκσκαφές για την διαμόρφωση των
χώρων, την κατασκευή περίφραξης (ξύλινη και μεταλλική), την διαμόρφωση της επιφάνειας του χώρου με
σκυρόδεμα, την κατασκευή τσιμεντοκολώνας εγκαταστάσεως μετρητή εναέριας παροχής της ΔΕΗ.
4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβαση.
6. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί
διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του του Δήμου Νάξου & Μικρών
Κυκλάδων (www.e-naxos.eu) και στη διαδρομή «Ενημέρωση πολιτών ->Διαγωνισμοί». Η διακήρυξη του έργου έχει
συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ Πρότυπο Διακηρύξεων Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Έργων κάτω
των ορίων.
7. Ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών είναι η 15-02-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης υποβολής των
προσφορών είναι η 14:00 μ.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος και συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Μετά τη λήξη
υποβολής των προσφορών, θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
8. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδα τιμών, του άρθρου
95, παρ.2.(α), του Ν.4412/16.
9. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.740,00 ΕΥΡΩ.
10. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Απόφαση με αρ.πρωτ. 24575 – 22/12/2020 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για τα
οικονομικά έτη 2020-2021 και με αρ. Α-1894 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ.
Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν.4412/16 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Δεν
προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
11. Σε περίπτωση που ανατεθεί η σύμβαση σε ένωση οικονομικών φορέων, η νομική της μορφή πρέπει να είναι
τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).
12. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί οικονομικοί φορείς, μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης,
εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν την κατηγορία και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α2 και άνω, για έργα
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, που ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παρ.4, του άρ.20, του Ν.3669/08, για το ανεκτέλεστο
μέρος δημοσίων συμβάσεων, β) αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους
ή διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα
πιστοποίησης και γ) αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή
διαθέτουν πιστοποιητικό κατά τα ανωτέρω, που αποδεικνύουν την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τα άρ. 23.5 και 23.6 της οικείας διακήρυξης.
13. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα εννέα (9) μηνών,
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
14. Αρμόδιο όργανο για τις διαδικασίες ενστάσεων είναι η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Οι
προθεσμίες άσκησης προσφυγής κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής ορίζονται στην παρ. 4.3 της
διακήρυξης.
15. Πληροφορίες μπορούν να λαμβάνονται στο τηλέφωνο 2285360120, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
margki@naxos.gov.gr, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Μαργαρίτη Κυριακή.
16. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
17. Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης 28/12/2020.

Συνημμένα Έγγραφα

 

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Λιανός

 

Σχόλια are closed.