Διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων οικισμών Τ.Κ. Απεράθου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων οικισμών Τ.Κ. Απεράθου» (CPV 45431000-7), με προϋπολογισμό 30.196,43 ΕΥΡΩ.

Συνημμένα Έγγραφα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΠΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ :Απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής κατά την υποβολή προσφοράς είναι : 1. Η εγγυητική συμμετοχής και 2. το ΤΕΥΔ (άρθρα 15 και 24.2 της διακήρυξης).

Σχόλια are closed.