ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων διακηρύσσει
συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
«Διαμορφώσεις χώρων στάθμευσης Δ.Ε. Νάξου»
Εκτιμώμενης αξίας 20.211,64 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.),
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και
καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Συνημμένα έγγραφα

 

 

Σχόλια are closed.