ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "Διαμόρφωση αγροτικής οδοποιΐας Δρυμαλίας"

Νάξος, 30/6/2015
Αρ. Πρωτ.: οικ. 12595

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου της Υπηρεσίας, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, από οικονομική άποψη για την εκτέλεση της εργασίας "Διαμόρφωση αγροτικής οδοποιΐας Δρυμαλίας", σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 13 του ν. 3731/08 και του ΠΔ 28/80, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού 29.928,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 22/7/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 11:00 π.μ. στο Δημαρχείο του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, στην Χώρα Νάξου.
Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται όσοι νομίμως ασχολούνται με το εν λόγω αντικείμενο, διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, εξειδικευμένα συνεργεία, είναι εφοδιασμένοι με τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο:2285360104).

Συνημμένα έγγραφα

Ο Δήμαρχος
κ.α.α.

Τοτόμης Πρωτονοτάριος
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.