ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Νάξος, 30/7/2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 12703

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "Διαμόρφωση αγροτικής οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Δρυμαλίας"

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου της Υπηρεσίας, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, από οικονομική άποψη για την εκτέλεση της εργασίας "Διαμόρφωση αγροτικής οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Δρυμαλίας", σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 13 του ν. 3731/08 και του ΠΔ 28/80, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού  22.999,81 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 18η Αυγούστου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 11:00 π.μ. στο Δημαρχείο του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, στην Χώρα Νάξου.
Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται όσοι νομίμως ασχολούνται με το εν λόγω αντικείμενο,  διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, εξειδικευμένα συνεργεία, είναι εφοδιασμένοι με τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο:2285360104).

Συνημμένα αρχεία

Ο Δήμαρχος κ.α.α.
Τοτόμης Πρωτονοτάριος
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.