Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Ανδρονίκειου Τ.Κ. Δαμαριώνα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Ανδρονίκειου Τ.Κ. Δαμαριώνα» (CPV 45212300-9), με προϋπολογισμό 17.075,67 ΕΥΡΩ.

Συνημμένα έγγραφα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΠΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ :Απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής κατά την υποβολή προσφοράς είναι : 1. Η εγγυητική συμμετοχής και 2. το ΤΕΥΔ (άρθρα 15 και 24.2 της διακήρυξης).

Σχόλια are closed.